Diagnostik Radyoloji

TIBBİ BİRİMLER

Diagnostik Radyoloji Nedir?

Burtom olarak çağın teknolojik ihtiyaçlarının yanında, insani değerlerin varlığına ve gerekliliğine de inanıyoruz.

Radyoloji Ünitesi bölümümüzde bulunan Uzman Doktorları ve Radyoloji Teknikerleri ile ileri teknolojik cihazlarla donatılmış olarak, diğer branşlardaki hekimlerimizin tetkik talepleri doğrultusunda hizmet vermekteyiz.

Modern Tıp’ta, birçok hastalığın erken tanısı için radyolojik tetkikler önem taşımaktadır. Burtom Radyoloji Kliniğinin bu önemin bilinci ile ileri teknolojik donanıma sahip cihazları bulundurmaktadır.

Tüm branşlardaki hastalarımızın sağlığı için gereken teknik altyapı, donanımlı personeli ile tıbbi görüntüleme ve tanı hizmeti vermektedir. Hizmet verdiğimiz cihazlar; 

 •  Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR) 3 Tesla
 • Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR) 1.5 Tesla
 • Manyetik Rezonans Görüntüleme (Açık MR) 0.35 Tesla
 • Bilgisayarlı Tomografi (BT)
 • 3 Boyutlu Volümetrik Tomografi
 • Renkli Doppler Ultrasonografi (4 Boyutlu)
 • Ultrasonografi (USG)
 • Dijital Mamografi
 • Dijital Röntgen
 • Dijital Panoramik Röntgen ve Sefalometri
 • Girişimsel Radyolojik Tetkikler
 • Kemik Dansitometre
 • Röntgen / Skopi
 • Mamografi
 • Panoramik Röntgen (Diş Sağlığı)

Diagnostik Radyoloji Yöntemleri Nelerdir?

Direkt Grafi, X-Ray (Halk Arasında Röntgen): En ilkel görüntüleme yöntemi. X ışınlarını kullanır. Genellikle halk arasında radyoloji denilince ilk akla gelen yöntemdir. Hasta X ışını kaynağıyla gümüş bromür emülsiyonu taşıyan röntgen filmi arasına konumlandırılır. Bu sayede film üzerinde resimsel bir görüntü oluşur. Çekim sırasında hasta dereceli olarak radyasyona maruz kalır.

Ultrasonografi(US): Piezo-elektrik malzeme içeren probların yaydığı ses dalgalarını yine aynı probdan tekrar okuyarak, dalgaların gidiş-dönüş sürelerine göre doku yoğunluğunu tespit etme mantığını kullanan görüntüleme yöntemi. Görüntü sanal ortamda bilgisayar yardımıyla oluşturulur. Hasta radyasyona maruz kalmaz. Bu nedenle genellikle hamilelik döneminde bebeğin görüntülenmesinde kullanılır.

Manyetik Rezonans Görüntüleme(MR): Vücuttaki su moleküllerinde bulunan ‘hidrojen’ atomunun protonlarının çok yüksek manyetik alana (1,5-2 Tesla) maruz bırakılarak meydana getirdikleri davranışlara göre görüntü oluşturan görüntüleme yöntemi. MR cihazları radyoloji alanının en karmaşık cihazıdır. Hatta bu cihazların çalışma temelini oluşturan ‘MR Fiziği’ adı altında ayrı bir fizik dalı da mevcuttur. Genellikle yumuşak doku görüntülemesinde kullanılır. Bu görüntüleme yönteminde radyasyona maruz kalınmaz.

Tomografi ve Bilgisayarlı Tomografi (CT): Temeli ‘Röntgen Cihazına’ dayanan, X ışınlarını kullanan, kesitsel, bilgisayar destekli olanına bilgisayarlı tomografi(CT) denen görüntüleme yöntemi. Yüksek kontrasta olanak sağladığı için çok çeşitli dokularda kullanılabilmektedir. Radyasyona maruz kalınır.

Mamografi: Meme dokusu için özelleştirilmiş bir radyoloji sistemi. X ışınları kullanılarak görüntüleme sağlanır. Özellikle meme kanserinin teşhisi için hayati önem taşımaktadır. Hasta düşük dozda radyasyona maruz kalır.

Nükleer Tıp Görüntüleme(Sintigrafi): İnsan vücuduna damar yoluyla verilen radyoaktif maddelerin vücut dışına gönderdiği gama ışınlarını bir dedektör yardımıyla toplayan, inceleyen ve dıştan içe doğru çalışan bir görüntüleme yöntemi. Kullanılan bileşiğe ve dedektör çeşitlerine göre farklı isimler alırlar(Gamma Kamera, PET, SPECT). Hasta gama radyasyonuna maruz kalır.

Floroskopi: Geleneksel Röntgene benzer mantıkla çalışan, fakat hastanın arkasına konulan floresan bir ekran sayesinde gerçek zamanlı görüntüleme yapabilen teknik. Yine röntgen ve tomografide olduğu gibi X ışını radyasyonuna maruz kalınır.

Girişimsel Radyoloji ve Tetkikler

Girişimsel Radyoloji bölümlerinde, görüntüleme cihazlarının rehberliğinde (ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, X-ışınları, manyetik rezonans), vücuttaki organ ya da sistem hastalıklarının tanısı ve tedavisi çoğunlukla cerrahi operasyonlara alternatif olan minimal invazif yöntemlerle (vücutta açılan milimetrik boyutlu kesiler yolu kullanılarak) yapılıyor.

Girişimsel Radyoloji Bölümü Tanı Tedavi Hizmetleri

Girişimsel Radyoloji Bölümlerinde Tanı ve Tedavi Aşamalarında Şu Yöntemler Kullanılıyor;

 • Vasküler Girişimsel Yöntemler
 • Anjiyografi
 • Balon anjioplasti/stentleme
 • Embolizasyon
 • Tromboliz/Trombektomi
 • Kemoembolizasyon/Radyoembolizasyon
 • Diyaliz ve venöz erişim yolları
 • Vena kava filtre yerleştirilmesi
 • Endovenöz lazer/radyofrekans tedavileri
 • Kadınlardaki miyomların tedavisi
 • Erkeklerde büyümüş prostat tedavisi
 • Doğumsal/Edinsel vasküler malformasyonların ve hemanjiomların tedavisi
 • TIPS (Transjuguler Portosistemik Şant)
 • Yabancı cisim çıkarılması
 • Kronik pelvik ağrı ya da varikosel tedavileri
 • Venöz örnekleme
 • Non-Vasküler Girişimsel Yöntemler
 • Biyopsi
 • Drenaj
 • Tümör tedavileri (ablasyon)
 • İşaretleme
 • Hepato-bilier girişimler
 • Üriner sistem girişimleri

Vasküler Girişimsel Yöntemler

Vasküler yöntemler hem arter (atardamar) hem de venler (toplardamar) ile ilgili girişimleri içermektedir. Genel olarak kalbin atardamar ve toplardamarları (koroner arter ve venler) hariç vücuttaki bütün damarları (aort, bacak, kol, karaciğer, bağırsak, böbrekler, boyun, beyin vb) ilgilendiren hastalıklar bu yöntemlerle tedavi edilebilmektedir.

Anjiyografi

Vücuttaki herhangi bir damarın içerisine girerek, kontrast madde yardımı ile yapılan tanısal bir girişimsel yöntemidir. Arter görüntülemesi arteriografi, ven görüntülemesi venografi olarak adlandırılır. Kontrast madde olarak en sık olarak iyot bazlı ilaçlar kullanılmakla beraber CO2 (karbondioksit) kullanarak böbrek fonksiyonu bozuk hastalarda da belli koşullarda görüntüleme yapmak da mümkün olmaktadır.

Balon anjioplasti/stentleme

Damardaki darlıkların veya tıkanıklıkların çeşitli çap ve özellikteki balonlar yadımıyla genişletilmesi yöntemidir. Balon anjioplastiye ilaveten damar içine kalıcı veya geçici metalik stentler (metal boru ya da kafes benzeri tıbbi protezler) yerleştirilmesi de benzer yöntemlerle yapılabilmektedir.

Bu şekilde aort anevrizmaları (damar balonlaşması), diseksiyonlar (damar duvarının yırtılması), vücuttaki herhangi bir damarda oluşan anevrizmalar, bacak-kol-baş-boyun-börek-mezenterik vb damarlardaki darlıklar ve tıkanıkların tedavisi, diyaliz fistüllerinin darlık ve tıkanıklıklarının tedavisi gibi pek çok hastalık minimal invazif olarak iyileştirilebilmektedir.

Teknolojik gelişmelere bağlı olarak bu hastalıkların tedavisinde farklı cihazlar geliştirilmiş olup değişik endikasyonlarla kulanılmaktadır; ilaç kaplı balon ya da stentler, kendinden eriyebilen stentler, kumaş kaplı stentler (stent-graft), çok uzun çaplı balonlar, çok geniş çaplı stentler, damar içi ultrasonografi cihazları vb.

Embolizasyon

Anormal damarlanmanın olduğu bir bölgeyi veya organı besleyen damarları, endovasküler yöntemler ile belli bir amaca yönelik olarak geçici ya da kalıcı olarak tıkama işlemidir.

Bu amaçlar arasında tümör tedavisi, kanamayı durdurmak, damar baloncuklarının (anevrizma) tedavisi, organ büyümesini engellemek, büyümüş organ ya da hastalıklı bölgenin küçültülmesi (myom embolizasyonu veya prostat embolşzasyonu), ameliyat öncesi damarlanmayı azaltarak kanama ihtimalini düşürmek, anormal damarlanmayı azaltmak gibi pek çok yöntem yer almaktadır.

Bu şekilde hayatı tehdit eden kanamalarda olduğu gibi hayat kurtarıcı işlemler yapılabildiği gibi, cerrahi öncesi, cerrahiye yardımcı ya da cerrahiye alternatif pek çok işlem yapılabilmektedir.

Tromboliz/Trombektomi

Damar içerisinde oluşmuş pıhtıların yine damar içerisinden ilerleyerek ilaçlar ya da mekanik bir takım cihazlar yardımı ile eritilmesi (tromboliz) ve/veya parçalanarak damar dışını çıkarılması (trombektomi) işlemleridir. Bu sayede damarın beslediği organın fonksiyonu korunabilir ya da oluşabilecek hasarlar azaltılabilir.

Kemoembolizasyon/Radyoembolizasyon

Özellikle karaciğer ve safra yollarının tümörlerinin tedavisinde yaygın olarak kullanılan bu yöntemler ile tümörü besleyen damarların içerisinden ilerleyerek, kemoterapi ilaçlarını (kemoembolizasyon) ya da çok yüksek miktarda radyasyon içeren zerrecikleri (radyoembolizasyon) tümör yatağına vermek mümkün olmaktadır.

Bu sayede hedefte tedavi etkinliği en üst seviyede oluşurken, yan etkiler azaltılabilmektedir.

Diyaliz ve venöz erişim yolları

Diyaliz amacıyla geçici ya da kalıcı diyaliz kateterlerinin yerleştirilmesi, diyaliz fistüllerinin darlık veya tıkanıklıklarının tedavisi yapılabilir. Ayrıca çeşitli amaçlarla gerekli olan (kemoterapi uygulaması, damardan beslenme ihtiyacı, damardan uzun süreli ilaç uygulaması, kemik iliği/kök hücre nakli vb) merkezi toplar damar kateterleri ya da venöz portlarının yerleştirilmesi görüntüleme eşliğinde yapılabilir.

Vena kava filtre yerleştirilmesi

Bacaklarda oluşan derin ven trombozlarına bağlı görülen ve ölümcül olabilen pulmoner emboliyi (akciğere pıhtı atması) önlemek amacıyla, vücudun ana toplar damarı olan vena kava damarının içerisine geçici ya da kalıcı olarak filtre (şemsiye) yerleştirilmesi işlemidir. Bu şekilde kanın akışı engellenmezken bacaklardaki pıhtılardan koparak akciğere kaçabilecek pıhtı parçacıkları filtre tarafından yakalanabilir.

Endovenöz lazer/radyofrekans tedavileri

Bacak yüzeyel toplardamarlarında oluşan yetmezlikler ve bunlarla ilişkili varis hastalıklarının tedavisi, yine damar içinden lazer/radyofrekans yöntemleri ile yapılabilmekte ve hastaların pekçoğu ameliyat olmadan tedavi edilebilmektedir.

Kadınlardaki miyomların tedavisi

Yıllar boyunca cerrahi olarak tedavi edilen miyomların bir bölümü son zamanlarda anjiografik girişimsel yöntemler kullanılarak ameliyatsız olarak küçültülebilmekte ve ağrı, kanama gibi şikayetler azaltılabilmektedir.

Erkeklerde büyümüş prostat tedavisi

Prostatı besleyen arterlere yöenlik embolizasyon işlemleri sonrasında prostat hacminde azalma ve hastanın şikayetlerinde düzelme sağlamak mümkün olabilmektedir.

Doğumsal/Edinsel vasküler malformasyonların ve hemanjiomların tedavisi

Vücudun herhangi bir yerinde oluşan, doğumsal ya da sonradan çeşitli nedenlere bağlı (travma, cerrahi vb) görülen damar yumakları ve bunlara eşlik eden iyi huylu tümörlerin tedavisi, seanslar halinde, damar içi ve damar dışı yöntemlerin birlikte kullanımı ve multidisipliner yaklaşım ile tedavi edilebilmektedir.

TIPS (Transjuguler Portosistemik Şant)

Karaciğer sirozuna bağlı oluşan, mide ve yemek borusu etrafındaki varislerden kaynaklanan hayatı tehdit eden kanamaların ve karın içerisinde biriken suyun (asit) ana sebebi, karaciğere doğru bağırsaklardan kan taşıyan portal ven denen toplardamardaki basınç yükselmesidir (portal hipertansiyon).

Bu etkileri ortadan kaldırmak amacıyla karaciğerin içerisinde yer alan ve normalde birbiriyle iştiraki bulunmayan iki toplardamar arasında köprü kurmak (by-pass yapmak) ve buraya yerleştirilecek bir stent yardımı ile portal vende yükselmiş olan basıncı düşürmek, kanama ve asit gibi siroza bağlı bulguların azalmasına ya da tamamen yok olmasına neden olur.

Bu yöntemin kısmi olarak karaciğer fonksiyonlarında iyileşme yapma ihtimali de mevcuttur.

Yabancı cisim çıkarılması

Damar içerisine yerleştirilirken ya da yerleştirildikten sonra, olması hedeflenen alandan daha başka yere doğru ilerleyen bazı cisimlerin (pekçoğu tıbbı malzeme olmak kaydıyla), damar içerisinde çeşitli kementler yardımıyla yakalanarak vücut dışına çıkarılması işlemleridir.

Çoğunlukla venöz portların ya da çeşitli kateterlerin kopması ya da kırılması sonucu, ya da bazı endovasküler malzemelerin (stent, balon, mikrosarmal vb) yer değiştirmesi sonucu görülür. Genellikle bu işlemlerin alternatifleri odukça büyük ve riskli cerrahi işlemlerdir.

Kronik pelvik ağrı ya da varikosel tedavileri

Karnın alt bölgesindeki (pelvis) toplardamarların genişlemesi sonucu üreme veya cinsel fonksiyonlarda oluşan çeşitli bozukluklar, bu toplardamarlar içerisine girilerek yapılan embolizasyon işlemleri sonucunda iyileştirilebilmektedir.

Venöz örnekleme

Endokrin sisteme ait organlarda (böbrek üstü bezi, pankreas, hipofiz vb), yeri görüntüleme yöntemleri ile net olarak belirlenemeyen ve hormon salgılayan tümörlerin yerini belirlemek amacıyla, hormonun salgılandığı toplardamarlar içerisinden kan örnekleri alınması işlemleridir.

Non-Vasküler Girişimsel Yöntemler

Biyopsi

Vücuttaki pek çok organ ya da dokunun (akciğer, karaciğer, böbrek, pankreas, tiroid, meme, kemik, lenf düğümü vb) görüntüleme eşiliğinde örneklenmesi hem hastalıkların tanısına yardımcı olmakta hem de çoğu işlemin lokal anestezi yardımıyla kısa sürede ve düşük riskle yapılabilmesini sağlamaktadır. Böylece özellikle damar yaralanması ve buna bağlı oluşabilecek kanamaların oranı azaltılabilmektedir.

Drenaj

Özellikle karın ve göğüs boşluklarında çeşitli enfeksiyonlar, travmalar ya da ameliyatlara bağlı oluşan sıvı ya da iltihapların kateter ya da drenler vasıtasıyla boşaltılması hayat kurtarıcı olabildiği gibi, çoğu zaman mevcut hastalığın ya da tıbbi sürecin iyileşmesine önemli katkı yapmaktadır.

Tümör tedavileri (ablasyon)

Karaciğer, akciğer, böbrek, meme, tiroid, kemik vb pekçok organda oluşan sınırlı sayıda ve büyüklükteki tümörün çeşitli büyüklükteki iğneler yardımıyla yakılması (radyofrekans veya mikrodalga ablasyon) ya da dondurulması yöntemleridir.

İşaretleme

Doku ya da organlardaki şüphe duyulan kitle veya alanların, ya da tedavi amacıyla ışınlama yapılacak bölgelerin, cerrahiye ya da radyoterapiye kılavuzluk etmesi amacıyla çeşitli belirteçler ile (mikrosarmal, tel, radyoaktif madde vb) işaretlenmesi işlemleridir.

Hepato-bilier girişimler

Karaciğer, safra yolları ve safra kesesindeki iyi huylu ve kötü huylu tıkanıkların kateterler ya da stentler yardımıyla genişletilmesi ya da çeşitli cihazlar yolu ile taşların eritilmesi ya da çıkarılması işlemleridir.

Buna sebep olan hastalıklar arasında safra yollarındaki taş ve çamurlar, ameliyata bağlı darlıklar, kanserlere bağlı darlıklar, karaciğer nakline bağlı darlıklar ve safra kaçakları, pankreas tümörleri ya da doğumsal bazı hastalıklar mevcuttur.

Üriner sistem girişimleri

Böbrekler ve mesanede oluşan darlık ve tıkanıklıkların (tümör, taş, travma ya da ameliyatlara bağlı) kateterler veya stentler yardımıyla genişletilmesi işlemleridir.

Diagnostik Radyoloji Doktorları

Çoğunluğu doktor, hemşire, fizyoterapist, radyoloji teknikeri, fizik tedavi teknikeri, laboratuvar teknikeri olmak üzere yaklaşık 1000 çalışan personelimiz ile iş etiğinin bilincinde, donanımlı bir kadroya sahibiz

Diagnostik Radyoloji Tanı ve Tedavi Yöntemleri

Burtom Sağlık Grubu’nda uygulanan ayrıcalıklı tedavi yöntemlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Öne Çıkan Bölüm Yazıları

Burtom Sağlık Grubu Radyoloji Uzmanı Uzm.Dr.Oğuzhan Gümüştaş tüm vücut mr hakkında önemli bilgiler verdi.

Tüm Vücut MR

Yeni görüntüleme teknolojilerinden biri olan tüm vücut MR, erken fazdaki kanserlerin yakalanmasında ve Check-Up programı olarak uygulamada son yıllarda en çok kullanılan yöntemlerden biri olarak kullanılmaktadır.

Tüm vücut MR çekimlerinde diğer MR yöntemlerinde olduğu gibi kişinin radyasyon almadığı bilinmektedir. Bu yöntem beyin, boyun olmak üzere vücudun birçok organlarının ayrıntılı olarak değerlendirilmesinde ve erken dönemde olası bir tümörün yakalanmasında önemlidir. Özetle tüm vücut MR kanser riski yüksek ya da endişesi olan bu konuda rutin Check-UP larını yaptıran kişilerde tamamlayıcı olarak uygulanan bir MR yöntemidir. Meme, akciğer, prostat ve gastrointestinal tümörlerin erken evrede saptanabilmesi için klasik tarama yöntemleri ile birlikte kullanılması önerilmektedir. Bu bölgeler için genel bilgi tüm vücut MR da alınabilmek ile birlikte, meme, akciğer, prostat ve gastrointestinal tümörlerin diğer farklı görüntüleme yöntemleri ile ayrıntılı olarak değerlendirilmesi uygun olacaktır.

Tüm vücut MR hangi organları tanıyor?

Tüm vücut MR çekimlerinde önce beyinden başlayarak ardından boyun ve akciğer, göğüs kafesinin çekimleri yapılmaktadır. İşleme karaciğer, pankreas, böbrek, böbrek üstü bezi ve karın içi diğer  organların ve mesanenin incelenmesi ile devam edilmektedir. Erkekte prostat ve testis, kadınlarda rahim ve yumurtalıklar taranmaktadır. Ayrıca (kollar hariç) kemikler ve kaslar da aynı sekansta diz altına kadar incelemeye dahil olmaktadır. Akciğer, meme, prostat ve gastrointestinal sistem tümör taranmasında ise erken dönem bulguları gözden kaçırmamak için mutlaka bilinen diğer klasik tarama yöntemleri ile birlikte tüm vücut MR ın kullanılması gerekmektedir. Mesela akciğerde; PA akciğer grafisi ve tomografi, memede; mamografi, ultrasonografi ve gerekirse meme MR, prostatta; prostat multiparametrik MR ve ultrasonografi, gastrointestinal sistemde; tüm batın BT ve organ lokalize MR görüntüleme yöntemleri ek olarak uygulanmalıdır.

Nasıl uygulanır?

Tüm vücut MR, hasta sabit halde iken MR cihazının hareketli masası ile programlandığı gibi beyinden başlayarak diğer bölgelere doğru sırası ile çekim yapılır. Hastanın MR masasında kalış süresi ortalama 50-60 dakikadır ve hareketsiz olmalıdır. Karın ve göğüs bölgeleri çekimi sırasından hastadan 20 saniyeyi geçmeyecek şekilde nefes tutması istenebilir.  

Diagnostik Radyoloji Hakkında Yazılar

Sağlığınızla ilgili merak ettiğiniz soruların yanıtlarını ve sağlıklı bir yaşam için atılması gereken adımları yazılarımızdan veya bize ulaşarak bulabilirsiniz.

   ANLAŞMALI KURUMLAR

   Kurumumuz SGK ve Özel Sigortlar ile Anlaşmalıdır.
   İncelemek İçin Lütfen Bağlantıları Kullanın.

   BURTOM SAĞLIK GRUBU

   Ticari Elektronik İleti Onay Metni

   advanced divider
   Tanıtım ve Pazarlama İçerikli Ticari Elektronik İleti Gönderimi İçin Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metninde yer alan bilgilendirme doğrultusunda; BURTOM SAĞLIK GRUBU, topluluk şirketleri ve iştirakleri tarafından pazarlama ve tanıtım amaçlarıyla tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesine onay veriyor musunuz?
    
   Dilediğiniz zaman tamamen veya kanal bazında, veri, ses, görüntü vesair her türlü ileti gönderimini reddetme hakkına sahipsiniz.
   Ticari elektronik ileti gönderimine onay verseniz dahi dilediğiniz zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin iletileri almayı reddedebilirsiniz. Ret bildiriminizi burtom.com web sitesi üzerinden kolay ve ücretsiz bir şekilde yapabilir veya İYS İleti Yönetim Sistemi üzerinden ticari ileti gönderilmesini reddedebilirsiniz.

   BURTOM SAĞLIK GRUBU

   KVKK Bilgi Talep Formu / Başvuru Formu

   advanced divider

    Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Ziyaretçi, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, kiracı, kiracı adayı gibi)

    Şirket tarafından başvurunuza verilecek yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz.

    Hızlı Randevu, Görüntülü Muayene, Rapor Paylaşımı, Laboratuvar Sonuçları, Kolay Ödeme ve Sağlık Bilgileri Yönetimi Tek uygulamada!

    Sağlığınız cebinizde mobil uygulamamızı indirin.

    Hızlı Randevu, Görüntülü Muayene, Rapor Paylaşımı, Laboratuvar Sonuçları, Kolay Ödeme ve Sağlık Bilgileri Yönetimi Tek uygulamada!

    Sağlığınız cebinizde mobil uygulamamızı indirin.