Burtom Konur Cerrahi Tıp Merkezi

BURFİZ ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE AYDINLATMA METNİ

advanced divider

Burtom Konur Cerrahi Tıp Merkezi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kısaca “KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Burfiz Özel Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (Kısaca “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.burtom.com adresinde yer alan Şirket Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.

İş bu metin, Şirket tarafından KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında ticari faaliyetlerimiz çerçevesinde misafirlerimizin, hastalarımızın, müşterilerimizin (alıcılar ve göndericiler), ziyaretçilerimizin, tedarikçilerimizin ve internet sitemiz kullanıcılarımızın kişisel verilerinin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili olarak bilgilendirme maksadıyla hazırlanmıştır.

advanced divider

(1) Şirket bünyesindeki herhangi bir merkezimize misafir9 olarak giriş yaptığınızda aşağıdaki verileriniz Intermedıa Hastane Bilgi Sistemine kaydolmanız amacıyla misafir hizmetleri personelimiz tarafından “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.

İşlenen veriler şunlardır;

 • Ad ve Soyadı
 • TC. Kimlik Numarası
 • Türk vatandaşı olmayanlar için pasaport numarası veya geçici T.C. Kimlik Numarası
 • Adres
 • Cep Telefonu
 • E-posta Adresi
 • Doğum Yeri ve Tarihi
 • Medeni Hal
 • Cinsiyet bilgisi
 • Özel sağlık sigortası, TSS ve/veya Sosyal Güvenlik Kurumu verileri
 • Kimlik Kartı Taraması
 • Randevu bilgisi
 • Bu işlemler neticesinde tüm misafirlerimize birer “Hasta Numarası” ve “Protokol Numarası” atanmaktadır.

Tüm bu veriler, Sosyal Güvenlik Kurumuna (Kısaca “SGK”) ait Medula sistemine anlık olarak aktarım yapılmaktadır.

Ayrıca hasta kayıt işlemi esnasında misafirlerimizin kaydının sistem üzerinde tamamlanabilmesi ve aydınlatma metninin içeriğine istedikleri an ulaşabilmeleri adına hasta kayıt işlemi yaptıran ilgili kişi alıcılara SMS gönderilir. Gönderilen SMS içeriğinde KVKK kapsamında onay vermek isteyen misafirlerimiz için tek kullanımlık onay kodu yer almaktadır. Onay kodlarının misafirlerimiz tarafından hasta kayıt işlemini gerçekleştiren misafir hizmetleri personelimize geri bildirimi halinde, KVKK için gerekli açık rıza ve onayların verildiğine dair ilgili kişi alıcıya ait kayıt oluşturulur. Verilen açık rıza ve onaylar, reddetme hakkı kullanılarak geri alınıncaya kadar geçerli olacaktır.

advanced divider

(2)  Kayıt işlemi tamamlanan misafirlerimizin aşağıdaki verileri talep ettikleri sağlık hizmetin sunulması sırasında ve bu hizmetin doğası gereğince, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan sağlık personeli ve hekimlerimiz tarafından “tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi” hukuki sebebi başta olmak üzere 2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanunu, Resmî Gazete Tarihi: 15.02.2008 Sayısı: 26788 Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliği, Tıbbi Tahlil Laboratuvar Hizmetlerini 19/3/1927 Tarihli Ve 992 Sayılı Seriri Taharriyat Ve Tahlilat Yapılan ve Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji Ve Kimya Laboratuvarları Kanunu, 3153 sayılı Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun ile 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nda açıkça öngörülen haller ile 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Sağlık Uygulama Tebliği ve Hasta Hakları Yönetmeliği ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na dayanarak işlenecek ve kaydedilecektir,

Sağlık Verileri (Tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetleri sonucu elde edilen ve bunlarla sınırlı olmamak üzere) ve Tüm bu veriler T.C. Sağlık Bakanlığına (“Bakanlık”) bağlı E-Nabız sistemine aktarılmaktadır.

advanced divider

(3) Misafirlerimizin tıbbi hizmetleri tamamlandıktan sonra ilgili sigortalılık durumuna göre tıbbi hizmet bedelinin alınması ve fatura düzenlenmesi amacıyla ve “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak aşağıdaki verileri işlenmektedir:

 • Ad ve Soyadı
 • Banka Hesap Bilgileri
 • Kredi Kartı Numarası
 • Fatura Bilgileri
advanced divider

(4) Burtom Çağrı Merkezini ve Şirket bünyesindeki merkezlerden birinin santralini aradığınızda randevu taleplerinizin oluşturulması, bilgi taleplerinizin cevaplanması ve/veya herhangi bir başka talebinizin alınması amacıyla aşağıdaki kişisel verileriniz “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenir:

 • Ad ve Soyadı
 • Telefon Numarası
 • TC. Kimlik Numarası
 • E-posta Adresi
 • Randevu Bilgisi
 • Telefon Görüşmesi Ses Kaydı
 • Şikayetler
advanced divider

(5) Şirket bünyesindeki merkezlerimizin herhangi birinde misafirimiz olarak Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamındaki haklarınızdan herhangi birini kullanmak isterseniz aşağıdaki kişisel verileriniz, ilgili birimimiz tarafından talep ve şikayetlerinizin sonuçlandırması amacıyla “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenecektir:

 • Ad ve Soyadı
 • Telefon Numarası
 • TC. Kimlik Numarası
 • E-posta Adresi
 • Talep İçeriği
 • Tıbbi bilgiler
advanced divider

(6) Hasta çıkış işlemleri sırasında ve sadece ilgili kişinin KVKK kapsamında onayı bulunması halinde, sunulan sağlık hizmetlerini kalitesinin arttırılması ve misafir deneyiminin ölçülmesi müşteri memnuniyeti anketi link halinde misafirlerimizin kayda esas cep telefonu numaralarına SMS yoluyla iletilir. Bu anket linki açıldığında çıkan misafir memnuniyeti anketinde memnuniyeti ölçmek adına sorular bulunmaktadır. Burada verilen yanıtlar misafir deneyimi birimine otomatik olarak aktarılır, birim sadece KVKK kapsamında onayları bulunan misafirlerimizi geri arayarak iletişime geçilir. Bu sürecin haricinde, hastanın, kurum web siteleri üzerinden, çeşitli sosyal mecralardan, ya da şikâyet web sitelerinden şikâyet kaydı açması durumunda, şikâyetin çözümlenebilmesi ya da cevap verilebilmesi için iletişime geçilir.

advanced divider

(7) Şirket bünyesindeki bazı merkezlerimizde otopark ve vale hizmetleri bulunmaktadır. Merkezimize otomobil ile gelen ziyaretçilerimizin bu hizmetlerden yararlanmak istemesi halinde araç marka/model ve araç plakası verileri veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini ile ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amacıyla “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenecektir.

advanced divider

(8) Şirket bünyesindeki bağlı iştirakler ve merkezler için ziyarete açık olan internet sitelerinin bazılarında e-randevu alınması imkânı bulunmaktadır. Bu internet siteleri üzerinden e-randevu alabilmek için ilk adımda ilgili kişinin T.C. Kimlik numarası sayfa üzerindeki uygun yere girilir. İkinci adımdaki sayfada kayıt işleminin tamamlanabilmesi için gerekli olan GSM numarası uygun yere eklenir. Son adımda ise hastane, tıbbi birim ve hekim seçilerek e-randevu işlemi tamamlanarak tek seferlik bir randevu alınır.

Alınan e-randevunun iptal edilmek istenmesi halinde ise T.C. Kimlik numarası, hastane seçimi ve randevu numarası ilgili alanlara girilerek randevu iptal işlemi tamamlanır.

advanced divider

(9) Şirket bünyesindeki tüm merkezlerin internet sitelerine ilişkin tam liste ve çerez politikası için tıklayınız.

advanced divider

(10) Sadece KVKK kapsamında onay vermiş olan misafirlerimiz sadece bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere SMS, e-posta vb. ticari elektronik iletiler şeklinde sağlığı koruyucu ve geliştirici nitelikteki bilgilendirme ve tanıtımlar yapılmaktadır. Alıcılar, iletileri almak istemedikleri durumda ileti içeriğindeki reddetme haklarını kullanabilirler. Onay, reddetme hakkı kullanılıncaya kadar geçerlidir.

Bazı misafirlerimizin ise fotoğraf ve/veya video gibi görsel ve işitsel kayıtları Şirket bünyesindeki merkezlerin tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla sadece ilgili kişilerin açık rızasının alınması suretiyle işlenmektedir. İlgili kişiler bu konuda verdikleri açık rızalarını diledikleri zaman geri alabilirler.

advanced divider

(11) Yukarıda sayılan kişisel verileriniz Bakanlık, İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri, Halk Sağlığı Merkezleri ve Bakanlığa bağlı sair birimler başta olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yetkili makamlar tarafından görevlendirilen kişiler tarafından ya da kurulan Medula, E-Nabız ve benzeri otomatik sistemler kapsamında yetkili kurum ve kuruluşlara bildirim ve/veya raporlama yükümlülüğümüz kapsamında, tıbbi teşhis ve tedavi için iş birliği içerisinde olduğumuz yurtiçi ve yurtdışındaki laboratuvarlar, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlara, tüm merkezlerimiz tarafından kullanılan ortak sistem üzerinden bağlı ortaklıklarımız ve/veya iştiraklerimiz ve/veya grup şirketlerimize, SGK tabiiyetindeki hastalar için SGK’ya, özel sigortanızı kullanmanız halinde üyesi olduğunuz sigorta şirketinize, faturalandırmanızın çalıştığınız kuruma yapılacak olması durumunda kurumunuza, sevk edilmeniz gerektiğinde ilgili sağlık kuruluşuna, yurtdışında bulunan bir hekimden ikinci görüş talep etmeniz halinde yurtdışındaki ilgili sağlık kuruluşuna, ve yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilcilere sağlık hizmetlerinin sunulması amacıyla ve “kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi” hukuki sebebine dayanarak aktarılacaktır.

advanced divider

(12) Taşeronlarımız, iş ortaklarımız, çalışmakta olduğumuz avukatlar, danışmanlar, denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız, yetki verdiğimiz kanuni temsilciler ve üçüncü kişilere, faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşme ile hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içi/yurt dışı kuruluşlar ve diğer üçüncü kişiler ve kanuni temsilcileri ile sadece alınan hizmet ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak ve hizmet süresince KVKK’nın gereği olan tüm teknik ve idari tedbirleri alacaklarına dair taahhütnamelerin alınması ön koşuluyla aktarılacaktır.

advanced divider

(13) Şirket bünyesindeki merkezlerde SGK kapsamında bulunan misafirlere sunulan özel sağlık hizmetleri ile ilgili olarak ve bu kapsamında, tamamlayıcı sağlık sigortasından yararlanma amacıyla buna ilişkin alınan sözlü rızalarına dayanarak, ilgili kişiye ait isim soy isim ve cep telefonu numarası bilgisi tıbbi teşhis ve tedavinin sunulması için işlenmiş tüm kişisel sağlık verileri sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaç ve hukuki sebebine dayanarak, iş birliği sözleşmesi yapılmış danışman ve sigorta brokerlik şirketine aktarılır. Aktarım sonrası süreç ilgili danışman ve sigorta brokerlik şirketi tarafından bizzat yürütülmektedir.

advanced divider

(14) İlgili kişi olarak haklarınız, KVKK’nın ilgili kişinin haklarını açıklayan 11’inci maddesi kapsamında düzenlenmiştir.

(a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

(b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

(c) Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

(e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

(f) Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

(g) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

(i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

advanced divider

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde;

Ödeme ve tahsilat işlemleri de dahil sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Kargo izleme işlemlerine ilişkin güncellemelerin gönderilmesi ve uygun teslimat seçeneklerinin tarafınıza sunulması, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin gerekli faaliyetlerin ilgili iş birimleri tarafından yürütülmesi, İnternet sitemiz ve/veya mobil aplikasyonumuzda hesap açmanız ve işlemlerinizi elektronik ortamda gerçekleştirebilmeniz, Yasal yükümlülüklere ve Şirket politikalarına uyulması ile yetkili mercilere gerekli bildirimlerin yapılması, Müşteri talep ve şikayetlerinin takibi ve yönetimi, müşteri memnuniyeti çalışmalarının yürütülmesi, Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, fiziki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi esnasında işlem güvenliği başta olmak üzere güvenliğin sağlanması ve güvenlik ihlallerinin tespit edilerek önlemlerin alınması, amaçlarıyla Şirket tarafından işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz; ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, profilleme ve analiz faaliyetlerinin yürütülmesi, sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıklarınız ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirerek sizlere önerilmesi ve tanıtılması, özel etkinlikler, yarışmalar, çekilişler ve anketlere katılımınızın sağlanması ve hizmet aldığımız üçüncü kişilerle paylaşılması amaçlarıyla açık rızanız kapsamında işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme. Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.burtom.com adresinden ulaşabileceğiniz Başvuru Formu’ nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Başvurularınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak “KVKK Erişim / Bilgi Talep Formu” üzerinden Şirket’e iletebilirsiniz.

Bu aydınlatma metni 01.01.2024 tarihinde güncellenmiş olup, şirket tarafından internet siteleri ve diğer sair yöntemlerle ilgili kişilerin erişimine sunulmuştur ve kısmen veya tamamen yenilenmesi halinde yürürlük tarihi güncellenerek, yenilenmiş metin yine aynı yöntemlerle yayınlanacaktır.

advanced divider
Burtom Özlüce Tıp Merkezi

BURFİZ ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE AYDINLATMA METNİ

advanced divider

Burtom Özlüce Tıp Merkezi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kısaca “KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Burfiz Özel Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (Kısaca “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.burtom.com adresinde yer alan Şirket Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.

İş bu metin, Şirket tarafından KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında ticari faaliyetlerimiz çerçevesinde misafirlerimizin, hastalarımızın, müşterilerimizin (alıcılar ve göndericiler), ziyaretçilerimizin, tedarikçilerimizin ve internet sitemiz kullanıcılarımızın kişisel verilerinin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili olarak bilgilendirme maksadıyla hazırlanmıştır.

advanced divider

(1) Şirket bünyesindeki herhangi bir merkezimize misafir9 olarak giriş yaptığınızda aşağıdaki verileriniz Intermedıa Hastane Bilgi Sistemine kaydolmanız amacıyla misafir hizmetleri personelimiz tarafından “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.

İşlenen veriler şunlardır;

 • Ad ve Soyadı
 • TC. Kimlik Numarası
 • Türk vatandaşı olmayanlar için pasaport numarası veya geçici T.C. Kimlik Numarası
 • Adres
 • Cep Telefonu
 • E-posta Adresi
 • Doğum Yeri ve Tarihi
 • Medeni Hal
 • Cinsiyet bilgisi
 • Özel sağlık sigortası, TSS ve/veya Sosyal Güvenlik Kurumu verileri
 • Kimlik Kartı Taraması
 • Randevu bilgisi
 • Bu işlemler neticesinde tüm misafirlerimize birer “Hasta Numarası” ve “Protokol Numarası” atanmaktadır.

Tüm bu veriler, Sosyal Güvenlik Kurumuna (Kısaca “SGK”) ait Medula sistemine anlık olarak aktarım yapılmaktadır.

Ayrıca hasta kayıt işlemi esnasında misafirlerimizin kaydının sistem üzerinde tamamlanabilmesi ve aydınlatma metninin içeriğine istedikleri an ulaşabilmeleri adına hasta kayıt işlemi yaptıran ilgili kişi alıcılara SMS gönderilir. Gönderilen SMS içeriğinde KVKK kapsamında onay vermek isteyen misafirlerimiz için tek kullanımlık onay kodu yer almaktadır. Onay kodlarının misafirlerimiz tarafından hasta kayıt işlemini gerçekleştiren misafir hizmetleri personelimize geri bildirimi halinde, KVKK için gerekli açık rıza ve onayların verildiğine dair ilgili kişi alıcıya ait kayıt oluşturulur. Verilen açık rıza ve onaylar, reddetme hakkı kullanılarak geri alınıncaya kadar geçerli olacaktır.

advanced divider

(2)  Kayıt işlemi tamamlanan misafirlerimizin aşağıdaki verileri talep ettikleri sağlık hizmetin sunulması sırasında ve bu hizmetin doğası gereğince, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan sağlık personeli ve hekimlerimiz tarafından “tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi” hukuki sebebi başta olmak üzere 2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanunu, Resmî Gazete Tarihi: 15.02.2008 Sayısı: 26788 Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliği, Tıbbi Tahlil Laboratuvar Hizmetlerini 19/3/1927 Tarihli Ve 992 Sayılı Seriri Taharriyat Ve Tahlilat Yapılan ve Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji Ve Kimya Laboratuvarları Kanunu, 3153 sayılı Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun ile 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nda açıkça öngörülen haller ile 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Sağlık Uygulama Tebliği ve Hasta Hakları Yönetmeliği ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na dayanarak işlenecek ve kaydedilecektir,

Sağlık Verileri (Tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetleri sonucu elde edilen ve bunlarla sınırlı olmamak üzere) ve Tüm bu veriler T.C. Sağlık Bakanlığına (“Bakanlık”) bağlı E-Nabız sistemine aktarılmaktadır.

advanced divider

(3) Misafirlerimizin tıbbi hizmetleri tamamlandıktan sonra ilgili sigortalılık durumuna göre tıbbi hizmet bedelinin alınması ve fatura düzenlenmesi amacıyla ve “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak aşağıdaki verileri işlenmektedir:

 • Ad ve Soyadı
 • Banka Hesap Bilgileri
 • Kredi Kartı Numarası
 • Fatura Bilgileri
advanced divider

(4) Burtom Çağrı Merkezini ve Şirket bünyesindeki merkezlerden birinin santralini aradığınızda randevu taleplerinizin oluşturulması, bilgi taleplerinizin cevaplanması ve/veya herhangi bir başka talebinizin alınması amacıyla aşağıdaki kişisel verileriniz “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenir:

 • Ad ve Soyadı
 • Telefon Numarası
 • TC. Kimlik Numarası
 • E-posta Adresi
 • Randevu Bilgisi
 • Telefon Görüşmesi Ses Kaydı
 • Şikayetler
advanced divider

(5) Şirket bünyesindeki merkezlerimizin herhangi birinde misafirimiz olarak Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamındaki haklarınızdan herhangi birini kullanmak isterseniz aşağıdaki kişisel verileriniz, ilgili birimimiz tarafından talep ve şikayetlerinizin sonuçlandırması amacıyla “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenecektir:

 • Ad ve Soyadı
 • Telefon Numarası
 • TC. Kimlik Numarası
 • E-posta Adresi
 • Talep İçeriği
 • Tıbbi bilgiler
advanced divider

(6) Hasta çıkış işlemleri sırasında ve sadece ilgili kişinin KVKK kapsamında onayı bulunması halinde, sunulan sağlık hizmetlerini kalitesinin arttırılması ve misafir deneyiminin ölçülmesi müşteri memnuniyeti anketi link halinde misafirlerimizin kayda esas cep telefonu numaralarına SMS yoluyla iletilir. Bu anket linki açıldığında çıkan misafir memnuniyeti anketinde memnuniyeti ölçmek adına sorular bulunmaktadır. Burada verilen yanıtlar misafir deneyimi birimine otomatik olarak aktarılır, birim sadece KVKK kapsamında onayları bulunan misafirlerimizi geri arayarak iletişime geçilir. Bu sürecin haricinde, hastanın, kurum web siteleri üzerinden, çeşitli sosyal mecralardan, ya da şikâyet web sitelerinden şikâyet kaydı açması durumunda, şikâyetin çözümlenebilmesi ya da cevap verilebilmesi için iletişime geçilir.

advanced divider

(7) Şirket bünyesindeki bazı merkezlerimizde otopark ve vale hizmetleri bulunmaktadır. Merkezimize otomobil ile gelen ziyaretçilerimizin bu hizmetlerden yararlanmak istemesi halinde araç marka/model ve araç plakası verileri veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini ile ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amacıyla “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenecektir.

advanced divider

(8) Şirket bünyesindeki bağlı iştirakler ve merkezler için ziyarete açık olan internet sitelerinin bazılarında e-randevu alınması imkânı bulunmaktadır. Bu internet siteleri üzerinden e-randevu alabilmek için ilk adımda ilgili kişinin T.C. Kimlik numarası sayfa üzerindeki uygun yere girilir. İkinci adımdaki sayfada kayıt işleminin tamamlanabilmesi için gerekli olan GSM numarası uygun yere eklenir. Son adımda ise hastane, tıbbi birim ve hekim seçilerek e-randevu işlemi tamamlanarak tek seferlik bir randevu alınır.

Alınan e-randevunun iptal edilmek istenmesi halinde ise T.C. Kimlik numarası, hastane seçimi ve randevu numarası ilgili alanlara girilerek randevu iptal işlemi tamamlanır.

advanced divider

(9) Şirket bünyesindeki tüm merkezlerin internet sitelerine ilişkin tam liste ve çerez politikası için tıklayınız.

advanced divider

(10) Sadece KVKK kapsamında onay vermiş olan misafirlerimiz sadece bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere SMS, e-posta vb. ticari elektronik iletiler şeklinde sağlığı koruyucu ve geliştirici nitelikteki bilgilendirme ve tanıtımlar yapılmaktadır. Alıcılar, iletileri almak istemedikleri durumda ileti içeriğindeki reddetme haklarını kullanabilirler. Onay, reddetme hakkı kullanılıncaya kadar geçerlidir.

Bazı misafirlerimizin ise fotoğraf ve/veya video gibi görsel ve işitsel kayıtları Şirket bünyesindeki merkezlerin tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla sadece ilgili kişilerin açık rızasının alınması suretiyle işlenmektedir. İlgili kişiler bu konuda verdikleri açık rızalarını diledikleri zaman geri alabilirler.

advanced divider

(11) Yukarıda sayılan kişisel verileriniz Bakanlık, İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri, Halk Sağlığı Merkezleri ve Bakanlığa bağlı sair birimler başta olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yetkili makamlar tarafından görevlendirilen kişiler tarafından ya da kurulan Medula, E-Nabız ve benzeri otomatik sistemler kapsamında yetkili kurum ve kuruluşlara bildirim ve/veya raporlama yükümlülüğümüz kapsamında, tıbbi teşhis ve tedavi için iş birliği içerisinde olduğumuz yurtiçi ve yurtdışındaki laboratuvarlar, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlara, tüm merkezlerimiz tarafından kullanılan ortak sistem üzerinden bağlı ortaklıklarımız ve/veya iştiraklerimiz ve/veya grup şirketlerimize, SGK tabiiyetindeki hastalar için SGK’ya, özel sigortanızı kullanmanız halinde üyesi olduğunuz sigorta şirketinize, faturalandırmanızın çalıştığınız kuruma yapılacak olması durumunda kurumunuza, sevk edilmeniz gerektiğinde ilgili sağlık kuruluşuna, yurtdışında bulunan bir hekimden ikinci görüş talep etmeniz halinde yurtdışındaki ilgili sağlık kuruluşuna, ve yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilcilere sağlık hizmetlerinin sunulması amacıyla ve “kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi” hukuki sebebine dayanarak aktarılacaktır.

advanced divider

(12) Taşeronlarımız, iş ortaklarımız, çalışmakta olduğumuz avukatlar, danışmanlar, denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız, yetki verdiğimiz kanuni temsilciler ve üçüncü kişilere, faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşme ile hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içi/yurt dışı kuruluşlar ve diğer üçüncü kişiler ve kanuni temsilcileri ile sadece alınan hizmet ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak ve hizmet süresince KVKK’nın gereği olan tüm teknik ve idari tedbirleri alacaklarına dair taahhütnamelerin alınması ön koşuluyla aktarılacaktır.

advanced divider

(13) Şirket bünyesindeki merkezlerde SGK kapsamında bulunan misafirlere sunulan özel sağlık hizmetleri ile ilgili olarak ve bu kapsamında, tamamlayıcı sağlık sigortasından yararlanma amacıyla buna ilişkin alınan sözlü rızalarına dayanarak, ilgili kişiye ait isim soy isim ve cep telefonu numarası bilgisi tıbbi teşhis ve tedavinin sunulması için işlenmiş tüm kişisel sağlık verileri sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaç ve hukuki sebebine dayanarak, iş birliği sözleşmesi yapılmış danışman ve sigorta brokerlik şirketine aktarılır. Aktarım sonrası süreç ilgili danışman ve sigorta brokerlik şirketi tarafından bizzat yürütülmektedir.

advanced divider

(14) İlgili kişi olarak haklarınız, KVKK’nın ilgili kişinin haklarını açıklayan 11’inci maddesi kapsamında düzenlenmiştir.

(a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

(b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

(c) Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

(e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

(f) Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

(g) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

(i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

advanced divider

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde;

Ödeme ve tahsilat işlemleri de dahil sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Kargo izleme işlemlerine ilişkin güncellemelerin gönderilmesi ve uygun teslimat seçeneklerinin tarafınıza sunulması, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin gerekli faaliyetlerin ilgili iş birimleri tarafından yürütülmesi, İnternet sitemiz ve/veya mobil aplikasyonumuzda hesap açmanız ve işlemlerinizi elektronik ortamda gerçekleştirebilmeniz, Yasal yükümlülüklere ve Şirket politikalarına uyulması ile yetkili mercilere gerekli bildirimlerin yapılması, Müşteri talep ve şikayetlerinin takibi ve yönetimi, müşteri memnuniyeti çalışmalarının yürütülmesi, Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, fiziki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi esnasında işlem güvenliği başta olmak üzere güvenliğin sağlanması ve güvenlik ihlallerinin tespit edilerek önlemlerin alınması, amaçlarıyla Şirket tarafından işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz; ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, profilleme ve analiz faaliyetlerinin yürütülmesi, sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıklarınız ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirerek sizlere önerilmesi ve tanıtılması, özel etkinlikler, yarışmalar, çekilişler ve anketlere katılımınızın sağlanması ve hizmet aldığımız üçüncü kişilerle paylaşılması amaçlarıyla açık rızanız kapsamında işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme. Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.burtom.com adresinden ulaşabileceğiniz Başvuru Formu’ nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Başvurularınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak “KVKK Erişim / Bilgi Talep Formu” üzerinden Şirket’e iletebilirsiniz.

Bu aydınlatma metni 01.01.2024 tarihinde güncellenmiş olup, şirket tarafından internet siteleri ve diğer sair yöntemlerle ilgili kişilerin erişimine sunulmuştur ve kısmen veya tamamen yenilenmesi halinde yürürlük tarihi güncellenerek, yenilenmiş metin yine aynı yöntemlerle yayınlanacaktır.

advanced divider
Burtom Nilüfer Biyofiz Tıp Merkezi

BURFİZ ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE AYDINLATMA METNİ

advanced divider

Burtom Nilüfer Biyofiz Tıp Merkezi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kısaca “KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Burfiz Özel Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (Kısaca “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.burtom.com adresinde yer alan Şirket Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.

İş bu metin, Şirket tarafından KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında ticari faaliyetlerimiz çerçevesinde misafirlerimizin, hastalarımızın, müşterilerimizin (alıcılar ve göndericiler), ziyaretçilerimizin, tedarikçilerimizin ve internet sitemiz kullanıcılarımızın kişisel verilerinin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili olarak bilgilendirme maksadıyla hazırlanmıştır.

advanced divider

(1) Şirket bünyesindeki herhangi bir merkezimize misafir9 olarak giriş yaptığınızda aşağıdaki verileriniz Intermedıa Hastane Bilgi Sistemine kaydolmanız amacıyla misafir hizmetleri personelimiz tarafından “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.

İşlenen veriler şunlardır;

 • Ad ve Soyadı
 • TC. Kimlik Numarası
 • Türk vatandaşı olmayanlar için pasaport numarası veya geçici T.C. Kimlik Numarası
 • Adres
 • Cep Telefonu
 • E-posta Adresi
 • Doğum Yeri ve Tarihi
 • Medeni Hal
 • Cinsiyet bilgisi
 • Özel sağlık sigortası, TSS ve/veya Sosyal Güvenlik Kurumu verileri
 • Kimlik Kartı Taraması
 • Randevu bilgisi
 • Bu işlemler neticesinde tüm misafirlerimize birer “Hasta Numarası” ve “Protokol Numarası” atanmaktadır.

Tüm bu veriler, Sosyal Güvenlik Kurumuna (Kısaca “SGK”) ait Medula sistemine anlık olarak aktarım yapılmaktadır.

Ayrıca hasta kayıt işlemi esnasında misafirlerimizin kaydının sistem üzerinde tamamlanabilmesi ve aydınlatma metninin içeriğine istedikleri an ulaşabilmeleri adına hasta kayıt işlemi yaptıran ilgili kişi alıcılara SMS gönderilir. Gönderilen SMS içeriğinde KVKK kapsamında onay vermek isteyen misafirlerimiz için tek kullanımlık onay kodu yer almaktadır. Onay kodlarının misafirlerimiz tarafından hasta kayıt işlemini gerçekleştiren misafir hizmetleri personelimize geri bildirimi halinde, KVKK için gerekli açık rıza ve onayların verildiğine dair ilgili kişi alıcıya ait kayıt oluşturulur. Verilen açık rıza ve onaylar, reddetme hakkı kullanılarak geri alınıncaya kadar geçerli olacaktır.

advanced divider

(2)  Kayıt işlemi tamamlanan misafirlerimizin aşağıdaki verileri talep ettikleri sağlık hizmetin sunulması sırasında ve bu hizmetin doğası gereğince, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan sağlık personeli ve hekimlerimiz tarafından “tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi” hukuki sebebi başta olmak üzere 2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanunu, Resmî Gazete Tarihi: 15.02.2008 Sayısı: 26788 Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliği, Tıbbi Tahlil Laboratuvar Hizmetlerini 19/3/1927 Tarihli Ve 992 Sayılı Seriri Taharriyat Ve Tahlilat Yapılan ve Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji Ve Kimya Laboratuvarları Kanunu, 3153 sayılı Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun ile 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nda açıkça öngörülen haller ile 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Sağlık Uygulama Tebliği ve Hasta Hakları Yönetmeliği ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na dayanarak işlenecek ve kaydedilecektir,

Sağlık Verileri (Tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetleri sonucu elde edilen ve bunlarla sınırlı olmamak üzere) ve Tüm bu veriler T.C. Sağlık Bakanlığına (“Bakanlık”) bağlı E-Nabız sistemine aktarılmaktadır.

advanced divider

(3) Misafirlerimizin tıbbi hizmetleri tamamlandıktan sonra ilgili sigortalılık durumuna göre tıbbi hizmet bedelinin alınması ve fatura düzenlenmesi amacıyla ve “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak aşağıdaki verileri işlenmektedir:

 • Ad ve Soyadı
 • Banka Hesap Bilgileri
 • Kredi Kartı Numarası
 • Fatura Bilgileri
advanced divider

(4) Burtom Çağrı Merkezini ve Şirket bünyesindeki merkezlerden birinin santralini aradığınızda randevu taleplerinizin oluşturulması, bilgi taleplerinizin cevaplanması ve/veya herhangi bir başka talebinizin alınması amacıyla aşağıdaki kişisel verileriniz “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenir:

 • Ad ve Soyadı
 • Telefon Numarası
 • TC. Kimlik Numarası
 • E-posta Adresi
 • Randevu Bilgisi
 • Telefon Görüşmesi Ses Kaydı
 • Şikayetler
advanced divider

(5) Şirket bünyesindeki merkezlerimizin herhangi birinde misafirimiz olarak Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamındaki haklarınızdan herhangi birini kullanmak isterseniz aşağıdaki kişisel verileriniz, ilgili birimimiz tarafından talep ve şikayetlerinizin sonuçlandırması amacıyla “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenecektir:

 • Ad ve Soyadı
 • Telefon Numarası
 • TC. Kimlik Numarası
 • E-posta Adresi
 • Talep İçeriği
 • Tıbbi bilgiler
advanced divider

(6) Hasta çıkış işlemleri sırasında ve sadece ilgili kişinin KVKK kapsamında onayı bulunması halinde, sunulan sağlık hizmetlerini kalitesinin arttırılması ve misafir deneyiminin ölçülmesi müşteri memnuniyeti anketi link halinde misafirlerimizin kayda esas cep telefonu numaralarına SMS yoluyla iletilir. Bu anket linki açıldığında çıkan misafir memnuniyeti anketinde memnuniyeti ölçmek adına sorular bulunmaktadır. Burada verilen yanıtlar misafir deneyimi birimine otomatik olarak aktarılır, birim sadece KVKK kapsamında onayları bulunan misafirlerimizi geri arayarak iletişime geçilir. Bu sürecin haricinde, hastanın, kurum web siteleri üzerinden, çeşitli sosyal mecralardan, ya da şikâyet web sitelerinden şikâyet kaydı açması durumunda, şikâyetin çözümlenebilmesi ya da cevap verilebilmesi için iletişime geçilir.

advanced divider

(7) Şirket bünyesindeki bazı merkezlerimizde otopark ve vale hizmetleri bulunmaktadır. Merkezimize otomobil ile gelen ziyaretçilerimizin bu hizmetlerden yararlanmak istemesi halinde araç marka/model ve araç plakası verileri veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini ile ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amacıyla “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenecektir.

advanced divider

(8) Şirket bünyesindeki bağlı iştirakler ve merkezler için ziyarete açık olan internet sitelerinin bazılarında e-randevu alınması imkânı bulunmaktadır. Bu internet siteleri üzerinden e-randevu alabilmek için ilk adımda ilgili kişinin T.C. Kimlik numarası sayfa üzerindeki uygun yere girilir. İkinci adımdaki sayfada kayıt işleminin tamamlanabilmesi için gerekli olan GSM numarası uygun yere eklenir. Son adımda ise hastane, tıbbi birim ve hekim seçilerek e-randevu işlemi tamamlanarak tek seferlik bir randevu alınır.

Alınan e-randevunun iptal edilmek istenmesi halinde ise T.C. Kimlik numarası, hastane seçimi ve randevu numarası ilgili alanlara girilerek randevu iptal işlemi tamamlanır.

advanced divider

(9) Şirket bünyesindeki tüm merkezlerin internet sitelerine ilişkin tam liste ve çerez politikası için tıklayınız.

advanced divider

(10) Sadece KVKK kapsamında onay vermiş olan misafirlerimiz sadece bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere SMS, e-posta vb. ticari elektronik iletiler şeklinde sağlığı koruyucu ve geliştirici nitelikteki bilgilendirme ve tanıtımlar yapılmaktadır. Alıcılar, iletileri almak istemedikleri durumda ileti içeriğindeki reddetme haklarını kullanabilirler. Onay, reddetme hakkı kullanılıncaya kadar geçerlidir.

Bazı misafirlerimizin ise fotoğraf ve/veya video gibi görsel ve işitsel kayıtları Şirket bünyesindeki merkezlerin tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla sadece ilgili kişilerin açık rızasının alınması suretiyle işlenmektedir. İlgili kişiler bu konuda verdikleri açık rızalarını diledikleri zaman geri alabilirler.

advanced divider

(11) Yukarıda sayılan kişisel verileriniz Bakanlık, İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri, Halk Sağlığı Merkezleri ve Bakanlığa bağlı sair birimler başta olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yetkili makamlar tarafından görevlendirilen kişiler tarafından ya da kurulan Medula, E-Nabız ve benzeri otomatik sistemler kapsamında yetkili kurum ve kuruluşlara bildirim ve/veya raporlama yükümlülüğümüz kapsamında, tıbbi teşhis ve tedavi için iş birliği içerisinde olduğumuz yurtiçi ve yurtdışındaki laboratuvarlar, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlara, tüm merkezlerimiz tarafından kullanılan ortak sistem üzerinden bağlı ortaklıklarımız ve/veya iştiraklerimiz ve/veya grup şirketlerimize, SGK tabiiyetindeki hastalar için SGK’ya, özel sigortanızı kullanmanız halinde üyesi olduğunuz sigorta şirketinize, faturalandırmanızın çalıştığınız kuruma yapılacak olması durumunda kurumunuza, sevk edilmeniz gerektiğinde ilgili sağlık kuruluşuna, yurtdışında bulunan bir hekimden ikinci görüş talep etmeniz halinde yurtdışındaki ilgili sağlık kuruluşuna, ve yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilcilere sağlık hizmetlerinin sunulması amacıyla ve “kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi” hukuki sebebine dayanarak aktarılacaktır.

advanced divider

(12) Taşeronlarımız, iş ortaklarımız, çalışmakta olduğumuz avukatlar, danışmanlar, denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız, yetki verdiğimiz kanuni temsilciler ve üçüncü kişilere, faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşme ile hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içi/yurt dışı kuruluşlar ve diğer üçüncü kişiler ve kanuni temsilcileri ile sadece alınan hizmet ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak ve hizmet süresince KVKK’nın gereği olan tüm teknik ve idari tedbirleri alacaklarına dair taahhütnamelerin alınması ön koşuluyla aktarılacaktır.

advanced divider

(13) Şirket bünyesindeki merkezlerde SGK kapsamında bulunan misafirlere sunulan özel sağlık hizmetleri ile ilgili olarak ve bu kapsamında, tamamlayıcı sağlık sigortasından yararlanma amacıyla buna ilişkin alınan sözlü rızalarına dayanarak, ilgili kişiye ait isim soy isim ve cep telefonu numarası bilgisi tıbbi teşhis ve tedavinin sunulması için işlenmiş tüm kişisel sağlık verileri sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaç ve hukuki sebebine dayanarak, iş birliği sözleşmesi yapılmış danışman ve sigorta brokerlik şirketine aktarılır. Aktarım sonrası süreç ilgili danışman ve sigorta brokerlik şirketi tarafından bizzat yürütülmektedir.

advanced divider

(14) İlgili kişi olarak haklarınız, KVKK’nın ilgili kişinin haklarını açıklayan 11’inci maddesi kapsamında düzenlenmiştir.

(a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

(b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

(c) Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

(e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

(f) Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

(g) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

(i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

advanced divider

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde;

Ödeme ve tahsilat işlemleri de dahil sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Kargo izleme işlemlerine ilişkin güncellemelerin gönderilmesi ve uygun teslimat seçeneklerinin tarafınıza sunulması, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin gerekli faaliyetlerin ilgili iş birimleri tarafından yürütülmesi, İnternet sitemiz ve/veya mobil aplikasyonumuzda hesap açmanız ve işlemlerinizi elektronik ortamda gerçekleştirebilmeniz, Yasal yükümlülüklere ve Şirket politikalarına uyulması ile yetkili mercilere gerekli bildirimlerin yapılması, Müşteri talep ve şikayetlerinin takibi ve yönetimi, müşteri memnuniyeti çalışmalarının yürütülmesi, Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, fiziki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi esnasında işlem güvenliği başta olmak üzere güvenliğin sağlanması ve güvenlik ihlallerinin tespit edilerek önlemlerin alınması, amaçlarıyla Şirket tarafından işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz; ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, profilleme ve analiz faaliyetlerinin yürütülmesi, sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıklarınız ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirerek sizlere önerilmesi ve tanıtılması, özel etkinlikler, yarışmalar, çekilişler ve anketlere katılımınızın sağlanması ve hizmet aldığımız üçüncü kişilerle paylaşılması amaçlarıyla açık rızanız kapsamında işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme. Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.burtom.com adresinden ulaşabileceğiniz Başvuru Formu’ nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Başvurularınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak “KVKK Erişim / Bilgi Talep Formu” üzerinden Şirket’e iletebilirsiniz.

Bu aydınlatma metni 01.01.2024 tarihinde güncellenmiş olup, şirket tarafından internet siteleri ve diğer sair yöntemlerle ilgili kişilerin erişimine sunulmuştur ve kısmen veya tamamen yenilenmesi halinde yürürlük tarihi güncellenerek, yenilenmiş metin yine aynı yöntemlerle yayınlanacaktır.

advanced divider
Burtom Mudanya Biyofiz Tıp Merkezi

BURFİZ ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE AYDINLATMA METNİ

advanced divider

Burtom Mudanya Biyofiz Tıp Merkezi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kısaca “KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Burfiz Özel Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (Kısaca “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.burtom.com adresinde yer alan Şirket Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.

İş bu metin, Şirket tarafından KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında ticari faaliyetlerimiz çerçevesinde misafirlerimizin, hastalarımızın, müşterilerimizin (alıcılar ve göndericiler), ziyaretçilerimizin, tedarikçilerimizin ve internet sitemiz kullanıcılarımızın kişisel verilerinin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili olarak bilgilendirme maksadıyla hazırlanmıştır.

advanced divider

(1) Şirket bünyesindeki herhangi bir merkezimize misafir9 olarak giriş yaptığınızda aşağıdaki verileriniz Intermedıa Hastane Bilgi Sistemine kaydolmanız amacıyla misafir hizmetleri personelimiz tarafından “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.

İşlenen veriler şunlardır;

 • Ad ve Soyadı
 • TC. Kimlik Numarası
 • Türk vatandaşı olmayanlar için pasaport numarası veya geçici T.C. Kimlik Numarası
 • Adres
 • Cep Telefonu
 • E-posta Adresi
 • Doğum Yeri ve Tarihi
 • Medeni Hal
 • Cinsiyet bilgisi
 • Özel sağlık sigortası, TSS ve/veya Sosyal Güvenlik Kurumu verileri
 • Kimlik Kartı Taraması
 • Randevu bilgisi
 • Bu işlemler neticesinde tüm misafirlerimize birer “Hasta Numarası” ve “Protokol Numarası” atanmaktadır.

Tüm bu veriler, Sosyal Güvenlik Kurumuna (Kısaca “SGK”) ait Medula sistemine anlık olarak aktarım yapılmaktadır.

Ayrıca hasta kayıt işlemi esnasında misafirlerimizin kaydının sistem üzerinde tamamlanabilmesi ve aydınlatma metninin içeriğine istedikleri an ulaşabilmeleri adına hasta kayıt işlemi yaptıran ilgili kişi alıcılara SMS gönderilir. Gönderilen SMS içeriğinde KVKK kapsamında onay vermek isteyen misafirlerimiz için tek kullanımlık onay kodu yer almaktadır. Onay kodlarının misafirlerimiz tarafından hasta kayıt işlemini gerçekleştiren misafir hizmetleri personelimize geri bildirimi halinde, KVKK için gerekli açık rıza ve onayların verildiğine dair ilgili kişi alıcıya ait kayıt oluşturulur. Verilen açık rıza ve onaylar, reddetme hakkı kullanılarak geri alınıncaya kadar geçerli olacaktır.

advanced divider

(2)  Kayıt işlemi tamamlanan misafirlerimizin aşağıdaki verileri talep ettikleri sağlık hizmetin sunulması sırasında ve bu hizmetin doğası gereğince, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan sağlık personeli ve hekimlerimiz tarafından “tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi” hukuki sebebi başta olmak üzere 2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanunu, Resmî Gazete Tarihi: 15.02.2008 Sayısı: 26788 Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliği, Tıbbi Tahlil Laboratuvar Hizmetlerini 19/3/1927 Tarihli Ve 992 Sayılı Seriri Taharriyat Ve Tahlilat Yapılan ve Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji Ve Kimya Laboratuvarları Kanunu, 3153 sayılı Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun ile 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nda açıkça öngörülen haller ile 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Sağlık Uygulama Tebliği ve Hasta Hakları Yönetmeliği ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na dayanarak işlenecek ve kaydedilecektir,

Sağlık Verileri (Tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetleri sonucu elde edilen ve bunlarla sınırlı olmamak üzere) ve Tüm bu veriler T.C. Sağlık Bakanlığına (“Bakanlık”) bağlı E-Nabız sistemine aktarılmaktadır.

advanced divider

(3) Misafirlerimizin tıbbi hizmetleri tamamlandıktan sonra ilgili sigortalılık durumuna göre tıbbi hizmet bedelinin alınması ve fatura düzenlenmesi amacıyla ve “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak aşağıdaki verileri işlenmektedir:

 • Ad ve Soyadı
 • Banka Hesap Bilgileri
 • Kredi Kartı Numarası
 • Fatura Bilgileri
advanced divider

(4) Burtom Çağrı Merkezini ve Şirket bünyesindeki merkezlerden birinin santralini aradığınızda randevu taleplerinizin oluşturulması, bilgi taleplerinizin cevaplanması ve/veya herhangi bir başka talebinizin alınması amacıyla aşağıdaki kişisel verileriniz “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenir:

 • Ad ve Soyadı
 • Telefon Numarası
 • TC. Kimlik Numarası
 • E-posta Adresi
 • Randevu Bilgisi
 • Telefon Görüşmesi Ses Kaydı
 • Şikayetler
advanced divider

(5) Şirket bünyesindeki merkezlerimizin herhangi birinde misafirimiz olarak Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamındaki haklarınızdan herhangi birini kullanmak isterseniz aşağıdaki kişisel verileriniz, ilgili birimimiz tarafından talep ve şikayetlerinizin sonuçlandırması amacıyla “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenecektir:

 • Ad ve Soyadı
 • Telefon Numarası
 • TC. Kimlik Numarası
 • E-posta Adresi
 • Talep İçeriği
 • Tıbbi bilgiler
advanced divider

(6) Hasta çıkış işlemleri sırasında ve sadece ilgili kişinin KVKK kapsamında onayı bulunması halinde, sunulan sağlık hizmetlerini kalitesinin arttırılması ve misafir deneyiminin ölçülmesi müşteri memnuniyeti anketi link halinde misafirlerimizin kayda esas cep telefonu numaralarına SMS yoluyla iletilir. Bu anket linki açıldığında çıkan misafir memnuniyeti anketinde memnuniyeti ölçmek adına sorular bulunmaktadır. Burada verilen yanıtlar misafir deneyimi birimine otomatik olarak aktarılır, birim sadece KVKK kapsamında onayları bulunan misafirlerimizi geri arayarak iletişime geçilir. Bu sürecin haricinde, hastanın, kurum web siteleri üzerinden, çeşitli sosyal mecralardan, ya da şikâyet web sitelerinden şikâyet kaydı açması durumunda, şikâyetin çözümlenebilmesi ya da cevap verilebilmesi için iletişime geçilir.

advanced divider

(7) Şirket bünyesindeki bazı merkezlerimizde otopark ve vale hizmetleri bulunmaktadır. Merkezimize otomobil ile gelen ziyaretçilerimizin bu hizmetlerden yararlanmak istemesi halinde araç marka/model ve araç plakası verileri veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini ile ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amacıyla “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenecektir.

advanced divider

(8) Şirket bünyesindeki bağlı iştirakler ve merkezler için ziyarete açık olan internet sitelerinin bazılarında e-randevu alınması imkânı bulunmaktadır. Bu internet siteleri üzerinden e-randevu alabilmek için ilk adımda ilgili kişinin T.C. Kimlik numarası sayfa üzerindeki uygun yere girilir. İkinci adımdaki sayfada kayıt işleminin tamamlanabilmesi için gerekli olan GSM numarası uygun yere eklenir. Son adımda ise hastane, tıbbi birim ve hekim seçilerek e-randevu işlemi tamamlanarak tek seferlik bir randevu alınır.

Alınan e-randevunun iptal edilmek istenmesi halinde ise T.C. Kimlik numarası, hastane seçimi ve randevu numarası ilgili alanlara girilerek randevu iptal işlemi tamamlanır.

advanced divider

(9) Şirket bünyesindeki tüm merkezlerin internet sitelerine ilişkin tam liste ve çerez politikası için tıklayınız.

advanced divider

(10) Sadece KVKK kapsamında onay vermiş olan misafirlerimiz sadece bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere SMS, e-posta vb. ticari elektronik iletiler şeklinde sağlığı koruyucu ve geliştirici nitelikteki bilgilendirme ve tanıtımlar yapılmaktadır. Alıcılar, iletileri almak istemedikleri durumda ileti içeriğindeki reddetme haklarını kullanabilirler. Onay, reddetme hakkı kullanılıncaya kadar geçerlidir.

Bazı misafirlerimizin ise fotoğraf ve/veya video gibi görsel ve işitsel kayıtları Şirket bünyesindeki merkezlerin tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla sadece ilgili kişilerin açık rızasının alınması suretiyle işlenmektedir. İlgili kişiler bu konuda verdikleri açık rızalarını diledikleri zaman geri alabilirler.

advanced divider

(11) Yukarıda sayılan kişisel verileriniz Bakanlık, İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri, Halk Sağlığı Merkezleri ve Bakanlığa bağlı sair birimler başta olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yetkili makamlar tarafından görevlendirilen kişiler tarafından ya da kurulan Medula, E-Nabız ve benzeri otomatik sistemler kapsamında yetkili kurum ve kuruluşlara bildirim ve/veya raporlama yükümlülüğümüz kapsamında, tıbbi teşhis ve tedavi için iş birliği içerisinde olduğumuz yurtiçi ve yurtdışındaki laboratuvarlar, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlara, tüm merkezlerimiz tarafından kullanılan ortak sistem üzerinden bağlı ortaklıklarımız ve/veya iştiraklerimiz ve/veya grup şirketlerimize, SGK tabiiyetindeki hastalar için SGK’ya, özel sigortanızı kullanmanız halinde üyesi olduğunuz sigorta şirketinize, faturalandırmanızın çalıştığınız kuruma yapılacak olması durumunda kurumunuza, sevk edilmeniz gerektiğinde ilgili sağlık kuruluşuna, yurtdışında bulunan bir hekimden ikinci görüş talep etmeniz halinde yurtdışındaki ilgili sağlık kuruluşuna, ve yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilcilere sağlık hizmetlerinin sunulması amacıyla ve “kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi” hukuki sebebine dayanarak aktarılacaktır.

advanced divider

(12) Taşeronlarımız, iş ortaklarımız, çalışmakta olduğumuz avukatlar, danışmanlar, denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız, yetki verdiğimiz kanuni temsilciler ve üçüncü kişilere, faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşme ile hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içi/yurt dışı kuruluşlar ve diğer üçüncü kişiler ve kanuni temsilcileri ile sadece alınan hizmet ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak ve hizmet süresince KVKK’nın gereği olan tüm teknik ve idari tedbirleri alacaklarına dair taahhütnamelerin alınması ön koşuluyla aktarılacaktır.

advanced divider

(13) Şirket bünyesindeki merkezlerde SGK kapsamında bulunan misafirlere sunulan özel sağlık hizmetleri ile ilgili olarak ve bu kapsamında, tamamlayıcı sağlık sigortasından yararlanma amacıyla buna ilişkin alınan sözlü rızalarına dayanarak, ilgili kişiye ait isim soy isim ve cep telefonu numarası bilgisi tıbbi teşhis ve tedavinin sunulması için işlenmiş tüm kişisel sağlık verileri sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaç ve hukuki sebebine dayanarak, iş birliği sözleşmesi yapılmış danışman ve sigorta brokerlik şirketine aktarılır. Aktarım sonrası süreç ilgili danışman ve sigorta brokerlik şirketi tarafından bizzat yürütülmektedir.

advanced divider

(14) İlgili kişi olarak haklarınız, KVKK’nın ilgili kişinin haklarını açıklayan 11’inci maddesi kapsamında düzenlenmiştir.

(a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

(b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

(c) Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

(e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

(f) Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

(g) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

(i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

advanced divider

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde;

Ödeme ve tahsilat işlemleri de dahil sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Kargo izleme işlemlerine ilişkin güncellemelerin gönderilmesi ve uygun teslimat seçeneklerinin tarafınıza sunulması, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin gerekli faaliyetlerin ilgili iş birimleri tarafından yürütülmesi, İnternet sitemiz ve/veya mobil aplikasyonumuzda hesap açmanız ve işlemlerinizi elektronik ortamda gerçekleştirebilmeniz, Yasal yükümlülüklere ve Şirket politikalarına uyulması ile yetkili mercilere gerekli bildirimlerin yapılması, Müşteri talep ve şikayetlerinin takibi ve yönetimi, müşteri memnuniyeti çalışmalarının yürütülmesi, Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, fiziki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi esnasında işlem güvenliği başta olmak üzere güvenliğin sağlanması ve güvenlik ihlallerinin tespit edilerek önlemlerin alınması, amaçlarıyla Şirket tarafından işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz; ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, profilleme ve analiz faaliyetlerinin yürütülmesi, sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıklarınız ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirerek sizlere önerilmesi ve tanıtılması, özel etkinlikler, yarışmalar, çekilişler ve anketlere katılımınızın sağlanması ve hizmet aldığımız üçüncü kişilerle paylaşılması amaçlarıyla açık rızanız kapsamında işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme. Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.burtom.com adresinden ulaşabileceğiniz Başvuru Formu’ nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Başvurularınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak “KVKK Erişim / Bilgi Talep Formu” üzerinden Şirket’e iletebilirsiniz.

Bu aydınlatma metni 01.01.2024 tarihinde güncellenmiş olup, şirket tarafından internet siteleri ve diğer sair yöntemlerle ilgili kişilerin erişimine sunulmuştur ve kısmen veya tamamen yenilenmesi halinde yürürlük tarihi güncellenerek, yenilenmiş metin yine aynı yöntemlerle yayınlanacaktır.

advanced divider

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

ANLAŞMALI KURUMLAR

Kurumumuz SGK ve Özel Sigortlar ile Anlaşmalıdır.
İncelemek İçin Lütfen Bağlantıları Kullanın.

BURTOM SAĞLIK GRUBU

Ticari Elektronik İleti Onay Metni

advanced divider
Tanıtım ve Pazarlama İçerikli Ticari Elektronik İleti Gönderimi İçin Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metninde yer alan bilgilendirme doğrultusunda; BURTOM SAĞLIK GRUBU, topluluk şirketleri ve iştirakleri tarafından pazarlama ve tanıtım amaçlarıyla tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesine onay veriyor musunuz?
 
Dilediğiniz zaman tamamen veya kanal bazında, veri, ses, görüntü vesair her türlü ileti gönderimini reddetme hakkına sahipsiniz.
Ticari elektronik ileti gönderimine onay verseniz dahi dilediğiniz zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin iletileri almayı reddedebilirsiniz. Ret bildiriminizi burtom.com web sitesi üzerinden kolay ve ücretsiz bir şekilde yapabilir veya İYS İleti Yönetim Sistemi üzerinden ticari ileti gönderilmesini reddedebilirsiniz.

BURTOM SAĞLIK GRUBU

KVKK Bilgi Talep Formu / Başvuru Formu

advanced divider

  Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Ziyaretçi, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, kiracı, kiracı adayı gibi)

  Şirket tarafından başvurunuza verilecek yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz.

  Hızlı Randevu, Görüntülü Muayene, Rapor Paylaşımı, Laboratuvar Sonuçları, Kolay Ödeme ve Sağlık Bilgileri Yönetimi Tek uygulamada!

  Sağlığınız cebinizde mobil uygulamamızı indirin.

  Hızlı Randevu, Görüntülü Muayene, Rapor Paylaşımı, Laboratuvar Sonuçları, Kolay Ödeme ve Sağlık Bilgileri Yönetimi Tek uygulamada!

  Sağlığınız cebinizde mobil uygulamamızı indirin.