loader image

Merkez Laboratuvar (Biyokimya-Koagulasyon , Rutin Hormon, CBC-Hematoloji-İdrar)

Burtom Esentepe şubesinde hizmet veren Merkez Laboratuvarımız Biyokimya, Hormon, CBC-Hematoloji-İdrar birimlerinden oluşmaktadır. Merkez Laboratuvarımız kan, idrar, beyin-omurilik sıvısı ve diğer vücut sıvılarında, Rutin Biyokimyasal Testler (proteinler, lipitler, enzimler, karbonhidrat metabolizması ile ilgili testler, elektrolitler), kan düzeyi takip edilen ilaç düzeyleri, Tiroid Hormonları ve Antikorları, Fertilite Hormonları, Anemi Markerleri, Tümör Belirteçleri, Hepatit testleri, TORCH testleri, Tam Kan Sayımı, Periferik yayma incelemesi, Eritrosit Sedimantasyon Hızı ve Koagülasyon testleri gibi yaklaşık 120 parametre test tam otomatize analizörlerde çalışılmaktadır. Merkez Laboratuvarımıza günlük ortalama 500 civarında numune gelmekte ve bu numunelerden yaklaşık 1500 adet test çalışılmaktadır. Merkez Laboratuarımızda çalışılan testler ortalama 2 saat içerisinde rapor edilmektedir.

Tam kan sayımı için 27 parametreli tam otomatize kan sayım sistemleri kullanılmakta, patolojik bulgu içerme olasılığı olan numuneler periferik yayma yapılarak mikroskopik olarak değerlendirilmektedir.

Merkez Laboratuvarımızda çeşitli sebepler nedeni ile çalışılamayan testler için Düzen Laboratuvarlar Grubu’ ndan ve yurtdışından (Mayo Medikal Amerika, Cerba Laboratuvarı Fransa, Euroimmun Laboratuvarı Almanya, Willink Laboratuvarı İngiltere) hizmet alınmaktadır.

 • Merkez Laboratuvar sonuçlarımızın kalitesi internal (Her gün, her test için 2 farklı düzeyde kontrol) ve eksternal kalite kontrol (Randox Riqas, LABPT, Instand) programları ile takip edilmektedir.
 • Merkez Laboratuvar Biyokimya Biriminde Roche Cobas 6000 seri C 501, 1 adet İntegra 400 Plus Biyokimya otoanalizörü, Siemens BFT II Koaglasyon cihazları bulunmaktadır.
 • Merkez Laboratuvar Hormon Biriminde Roche Cobas 6000 seri E 501, Roche Elecsys 2010, Abbot Architech i1000sr, hormon cihazları bulunmaktadır.
 • Merkez Laboratuvar CBC-Hematoloji-İdrar Biriminde Sysmex XN 1000,Mindray BC 5800,Vital Sedimantasyon,Roche Urisys 2400 cihazları bulunmaktadır.

Mikrobiyoloji Laboratuvarı (Bakteriyoloji, Seroloji, IFA, Bloot)

Laboratuvarımızda çeşitli kültür analizleri yapılmaktadır (Boğaz, idrar, kulak akıntısı, apse, semen, gaita, vaginal akıntı, üretral akıntı, beyin omurilik sıvısı ve kan ) Bakteri tanımlanması API sistemi ile yapılmaktadır. Streptokok kiti ile A,B,C,D grup antijenleri ayrımında yapılmaktadır. Quıckvue Strep A testi ile boğaz sürüntüsünden alınan örnekten direkt. A Grup beta hemolitık streptokok ayrımında kısa sürede ( 30 dk. ) sonuçlandırılmaktadır. Ayrıca beta hemolitik streptokok ve enterokoklarda hızlı ve güvenilir olması nedeniyle PYR testi uygulanmaktadır. Antibiyotik duyarlık testi disk difuzyon yöntemi ile çalışılmaktadır. Bütün dünyada kabul görmüş NCCLS (National Committee for Clinical Laboratory) kriterleri uygulanmaktadır.

 • Seroloji Birimi (Seroloji, IFA, Bloot testler)
 • Grup-Aglütinasyon (TO-TH-BO-BH)
 • Brucella-Aglütinasyonu
 • Brucella Anti Human Globulin
 • Brucella IgM (2-ME redüksiyon)
 • Direkt ve indirekt coombs
 • VDRL (Venereal disease research lab)
 • TPHA (Treponema pallıduım hemaaglütinasyon)
 • Echinocccus(IHA)
 • Chlamydia
 • Ürogenital Mycoplasma
 • Entamoeba hystolitica antijen ve antikoru
 • Gaitada Rotavirus antijeni
 • Helicobacter pylori
 • Gaitada parazit (konsantrasyon yöntemleri kullanılmaktadır.) Direkt bakıda amip ve diğer kist formlarının incelenmesinde özel yöntemler uygulanmaktadır.
 • Gaitada hazım testi (gaitada mikroskobik inceleme, ph, nişasta, et lifleri, yağ asitleri ve nötral yağlar)
 • Gaitada gizli kan (kard test)
 • ANA (IFA)
 • ENA (Westernbloot)
 • EBV IGM Profili (immunbloot)
 • EBV IGG Profili (immunbloot)

Klinik laboratuvarcılıkta doğru ve güvenilir sonuçlar elde edilmesi için kalite kontrolu vazgeçilmez bir uygulamadır. Laboratuvarlar arası karşılaştırma programının (LABPT ve Euroimmun) katılımcısıyız.

Kurumsal Hizmetler – Numune Alma ve Kabul Birimi

Laboratuvarımız Bursa İl Merkezi, ilçeler ve çevre illere hizmet vermekte olan bölge laboratuvarı niteliğindedir. İl merkezinde Motorlu kuryeler ile numune transfer hizmeti verilmektedir. Şehir dışından kargo ile numune kabulü de yapılmaktadır. Yaklaşık 100 laboratuvar/ Hastane / Tıp merkezine hizmet verilmektedir.

Kurumsal hizmetler için laboratuvarımızda ayrı bir birim bulunmaktadır. Testler en kısa sürede sonuçlandırılmakta ve kurumlara elektronik posta, faks yolu ile ulaştırılmaktadır.

Kan alma işlemleriniz yetişkin ve çocuklar için özel olarak hazırlanmış, ferah alanlarda tecrübeli sağlık teknikerimiz tarafından yapılmaktadır.

 • 17 Alfa-OH-Progesteron
 • 25-OH Vitamin D (Vit D3, 25-Hidroksi kolekalsiferol)
 • Adenozin Deaminaz (ADA)
 • Adrenalin (Epinefrin)
 • Adrenokortikotropik Hormon (ACTH)
 • Aktive Parsiyel Tromboplastin Zamanı (aPTT)
 • Alanin Aminotransferaz (ALT) / SGPT
 • Albumin (BOS)
 • Albumin (serum)
 • Aldosteron (idrar)
 • Aldosteron (serum)
 • Alfa-Fetoprotein (AFP)
 • Alkalen Fosfataz (ALP)
 • Amilaz (Alfa-Amilaz) (24 saatlik idrar)
 • Amilaz (Alfa-Amilaz) (serum)
 • Amonyak
 • Anti-İnsülin Antikoru (AIA)
 • Anti-Düz Kas Antikoru (ASMA)
 • Antidiüretik Hormon – ADH (Vazopressin)
 • Anti-Endomisyum IgG Antikoru
 • Anti-Glutamat Dekarboksilaz Antikoru (Anti-GAD)
 • Anti-Hepatit A Virüsü Antikoru (Anti-HAV) IgM
 • Anti-Hepatit A Virüsü Antikoru (Anti-HAV) Total
 • Ferritin
 • Fibrinojen (Faktör I)
 • Folik Asit (Folat)
 • Follikül Stimülan Hormon (FSH)
 • Fosfor
 • Fruktozamin
 • Gama Glutamil Transpeptidaz – GGT
 • Glukoz
 • Glukoz 6 Fosfat Dehidrogenaz – G6PD
 • Gruber Widal
 • Haptoglobulin
 • Kalsiyum
 • Kan Grubu (ABO-Rh Typing)
 • Karbamazepin
 • Karsinoembriyonik Antijen (CEA)
 • Klorür (Cl)
 • Kortizol
 • Kreatinin
 • Kreatinin Kinaz (CK)
 • Krom (Cr)
 • Kurşun (pb)
 • Laktat (Laktik Asit)
 • LDL Kolesterol
 • Potasyum
 • Progesteron
 • Prolaktin (PRL)
 • Prostat Spesifik Antijen (PSA)
 • Prostatik Asit Fosfataz (PAP)
 • Protein C Aktivitesi
 • Protein Elektroforezi
 • Protein S Aktivitesi
 • Protein, Total
 • Protrombin Zamanı (PT)
 • Pseudokolinesteraz
 • Rubella (Kızamıkçık) Antikorları
 • Seks Hormonu Bağlayıcı Globulin (SHBG)
 • Selenyum
 • Anti-Hepatit B Virüsü Kor Antikoru (Anti-HBc) IgM
 • Anti-Hepatit B Virüsü Kor Antikoru (Anti-HBc) Total
 • Anti-Hepatit B Virüsü Yüzey Antikoru (Anti-HBs)
 • Anti-Hepatit B Virüsü Zarf Antikoru (Anti-HBe) Total
 • Anti-Hepatit D Virüsü Antikoru (Anti-HDV)
 • Anti-Kardiyolipin (ACA) IgG Antikoru
 • Anti-Kardiyolipin (ACA) IgM Antikoru
 • Anti-Nötrofil Sitoplazmik Antikor (ANCA)
 • Antinükleer Antikor (ANA)
 • Anti-Streptolizin O (ASO)
 • Anti-Tiroglobulin Antikoru (Anti-Tg)
 • Anti-Transglutaminaz IgA Antikoru
 • Anti-Transglutaminaz IgG Antikoru
 • Anti-Trombosit Antikoru, bağlı
 • Asit Fosfataz (ACP)
 • Aspartat Aminotransferaz (AST, SGOT)
 • Büyüme Hormonu (GrowthHormon – GH)
 • Bakır
 • Beta-2-Mikroglobulin
 • Bilirubinler
 • CA 125
 • CA 15-3
 • CA 19-9
 • CA 72-4
 • HBeAg
 • HBsAg (Hepatit B surface (yüzey) antijeni)
 • HBV DNA, kantitatif
 • HCV RNA, kantitatif
 • HDL Kolesterol
 • Helicobacter Pylori Testleri (Antigen-Antikor)
 • Hemoglobin A1c
 • Hemoglobin Elektroforezi
 • Hemogram (Kan sayımı + Lökosit Formülü)
 • Herpes Simplex Virus (HSV) Tip 1 IgG-IgM
 • Lipaz
 • Lipoprotein (a)
 • Lipoprotein Elektroforezi
 • Lityum
 • Lupus Antikoagülanı (LAC)
 • Luteinizan Hormon (LH)
 • Magnezyum (Mg)
 • Makroprolaktin
 • Measles (Kızamık) Antikorları
 • Mikroalbüminüri
 • Monotest ( Heterofil Antikor)
 • Mumps (Kabakulak) Antikorları
 • Serbest Testosteron
 • Seruloplazmin
 • Sistatin C
 • Sitrat
 • Sodyum (Na)
 • Sperm Analizi (Spermiyogram)
 • T3, serbest
 • T3, total
 • T4, serbest
 • T4, total
 • Testosteron, total-serbest
 • Retikülosit Sayısı
 • Romatoid Faktör (RF)
 • Rotavirus Antijeni
 • CMV IgG Antikoru
 • CMV IgM Antikoru
 • Coombs, direkt
 • Coombs,indirekt
 • C-Reaktif Protein, yüksek sentetif (hs-CRP)
 • Dışkıda Gizli Kan
 • D-dimer
 • Dehidroepiandrosteron Sülfat (DHEA-S)
 • Demir
 • Demir Bağlama Kapasitesi, total (TIBC)
 • Digoxin
 • Dopamin
 • EBV- EBNA IgG Antikoru
 • EBV- VCA Antikorları
 • Eozinofilik Katyonik Protein (ECP)
 • Eritropoietin
 • Estron(E1)
 • Faktör II
 • Faktör II Mutasyonu (G20210A)
 • Faktör IX (Antihemofilik Faktör B, Christmas Faktör)
 • Faktör V (Proakselerin)
 • Faktör V Leiden Mutasyon Analizi
 • Faktör VIII (Antihemofilik Faktör)
 • Faktör XIII (Fibrin Stabilizan Faktör)
 • Feniletonüri (pku) tarama testi
 • Fenitoin (Difenilhidantoin)
 • Fenobarbital
 • Herpes Simplex Virus (HSV) Tip 2 IgG-IgM
 • HIV Ag/Ab Combo
 • HLAB27/HLAB7
 • Homosistein
 • Homovalinik asit (HVA)-24 SAAT
 • IgA (İmmunglogülin A)
 • IgD (İmmünglobülin D)
 • IgE (İmmnünglobülin E)
 • IgG (İmmünglobülin G)
 • IgM (İmmünglobülin M)
 • Kalsitonin
 • Neonatal TSH
 • Noradrenalin
 • Normetanefrin-Metanefrin
 • Okzalat
 • Oraklaşma testi (sikling testi)
 • Osteokalsin
 • Ozmolalite
 • Pankreatik Amilaz
 • PAPP-A (Pregnancy-Associated Plasma Protein A)
 • Paratiroid Hormon (PTH), intakt
 • Piruvat kinaz
 • Tiroglobulin (hTG)
 • Tiroid Stimulan Hormon (TSH)
 • Toxoplasma Antikorları
 • TPHA (Treponema pallidum Hemaglütinasyon Testi )
 • Transferrin
 • Trigliseritler
 • Unconjugated Estriol (UE3)
 • Valproik Asit
 • VDRL
 • Vitamin-B12 (Kobalamin)
 • Von Willebrand Faktör
 • Wright Testi
 • Serbest hCG 

BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ

 • TOTAL PROTEİN
 • ALBUMİN
 • GLOBULİN
 • KAN ÜRE NİTROJENİ
 • BUN
 • ÜRE
 • KREATİNİN
 • BUN/KREATİNİN
 • ÜRİK ASİT

MİNERAL TESTLERİ

 • DEMİR
 • KALSİYUM
 • FOSFOR

DİYABET TARAMA TESTLERİ

 • GLUKOZ AÇLIK KAN ŞEKERİ
 • HBA1C

KAN YAĞLARI

 • TOTAL KOLESTEROL
 • TRİGİLİSERİD

HEMATOLOJİK TESTLER

 • HEMOGRAM + PERİFERİK YAYMA
 • SEDİMANTASYON
 • CRP
 • ASO
 • TAM İDRAR TAHLİLİ

ALLERJİ TESTİ

 • TOTAL İG E

KARACİĞER FONKSİYON TESTLERİ

 • ALKALEN FOSFATAZ
 • AST ASPARTAT
 • AMİNOTRANSFERAZ
 • ALT ALANİN
 • AMİNOTRANSFERAZ
 • TOTAL BİLİRUBİN

FİZİKİ ÖLÇÜMLER

 • BEL CEVRESİ
 • VUCUT KİTLE İNDEKSİ BMİ

TIROİD TESTLERİ

 • TSH

BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ

 • TOTAL PROTEİN
 • ALBUMİN
 • GLOBULİN
 • KAN ÜRE NİTROJENİ BUN
 • ÜRE
 • KREATİNİN
 • BUN/KREATİNİN
 • ÜRİK ASİT
 • SODYUM
 • POTASYUM
 • KLORUR

DİYABET TARAMA TESTLERİ

 • GLUKOZ AÇLIK KAN ŞEKERİ
 • HBA1C
 • INSÜLİN
 • HOMA-IR (İNSÜLİN DİRENCİ)

VİTAMİN VE MİNERAL TESTLERİ

 • VİTAMİN B – 12
 • FOLİK ASİT
 • DEMİR
 • KALSİYUM
 • FOSFOR

KAN YAĞLARI

 • TOTAL LİPİD
 • TOTAL KOLESTEROL
 • HDL KOLESTEROL
 • HDL KOLESTEROL/ KOLESTEROL
 • TRİGİLSERİD
 • LDL KOLESTEROL
 • VLDL KOLESTEROL

KARACİĞER FONKSİYON TESTLERİ

 • ALKALEN FOSFATAZ
 • AST ASPARTAT AMİNOTRANSFERAZ
 • ALT ALANİN AMİNOTRANSFERAZ
 • GAMA-GT GLUTAMİL TRANSFERAZ
 • TOTAL BİLİRUBİN

KLİNİK YORUM

 

KARDİYOLOJİK TESTLER VE FİZİKİ ÖLÇÜMLER

 • LAKTAT DEHİRDROGENEZ (LDH)
 • CK(TOTAL KREATİNİN KİNAZ)
 • BEL CEVRESİ
 • VUCUT KİTLE İNDEKSİ BMİ
 • TANSİYON
 • EKG+YORUM

HEMATOLOJİK TESTLER

 • HEMOGRAM + PERİFERİK YAYMA
 • SEDİMANTASYON
 • CRP
 • RF( ROMATOID FAKTOR)
 • TAM İDRAR TAHLİLİ
 • GİZLİ KAN
 • HELİCOBACTER PYLORİ ANTİJEN HPS

TIROİD TESTLERİ

 • TSH

RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME TETKİKLERİ

 • TÜM BATIN USG
 • PA AKCİĞER GRAFİ

BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ

 • TOTAL PROTEİN
 • ALBUMİN
 • GLOBULİN
 • KAN ÜRE NİTROJENİ BUN
 • ÜRE
 • KREATİNİN
 • BUN/KREATİNİN
 • ÜRİK ASİT
 • SODYUM
 • POTASYUM
 • KLORUR

DİYABET TARAMA TESTLERİ

 • GLUKOZ AÇLIK KAN ŞEKERİ
 • HBA1C
 • INSÜLİN
 • HOMA-IR (İNSÜLİN DİRENCİ)

VİTAMİN VE MİNERAL TESTLERİ

 • VİTAMİN B – 12
 • FOLİK ASİT
 • DEMİR
 • KALSİYUM
 • FOSFOR

KAN YAĞLARI

 • TOTAL LİPİD
 • TOTAL KOLESTEROL
 • HDL KOLESTEROL
 • HDL KOLESTEROL/ KOLESTEROL
 • TRİGİLSERİD
 • LDL KOLESTEROL
 • VLDL KOLESTEROL

KARACİĞER FONKSİYON TESTLERİ

 • ALKALEN FOSFATAZ
 • AST ASPARTAT AMİNOTRANSFERAZ
 • ALT ALANİN AMİNOTRANSFERAZ
 • GAMA-GT GLUTAMİL TRANSFERAZ
 • TOTAL BİLİRUBİN

KANSER TARAMA TESTLERİ

 • AFP
 • KARSİNOEMBİRİYONİK ANTİJEN (CEA)
 • CA 19-9
 • TPSA
 • FPSA

KLİNİK YORUM

KARDİYOLOJİK TESTLER VE FİZİKİ ÖLÇÜMLER

 • LAKTAT DEHİRDROGENEZ (LDH)
 • CK(TOTAL KREATİNİN KİNAZ)
 • BEL CEVRESİ
 • HOMOSİSTEİN
 • VUCUT KİTLE İNDEKSİ BMİ
 • TANSİYON
 • EKG+YORUM

HEMATOLOJİK TESTLER

 • HEMOGRAM + PERİFERİK YAYMA
 • SEDİMANTASYON
 • CRP
 • RF( ROMATOID FAKTOR)
 • TAM İDRAR TAHLİLİ
 • GİZLİ KAN
 • HELİCOBACTER PYLORİ ANTİJEN HPS

TIROİD TESTLERİ

 • TSH

RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME TETKİKLERİ

 • TÜM BATIN USG
 • PA AKCİĞER GRAFİ

BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ

 • TOTAL PROTEİN
 • ALBUMİN
 • GLOBULİN
 • KAN ÜRE NİTROJENİ BUN
 • ÜRE
 • KREATİNİN
 • BUN/KREATİNİN
 • ÜRİK ASİT
 • SODYUM
 • POTASYUM
 • KLORUR

DİYABET TARAMA TESTLERİ

 • GLUKOZ AÇLIK KAN ŞEKERİ
 • HBA1C
 • INSÜLİN
 • HOMA-IR (İNSÜLİN DİRENCİ)

VİTAMİN VE MİNERAL TESTLERİ

 • VİTAMİN B – 12
 • FOLİK ASİT
 • DEMİR
 • KALSİYUM
 • FOSFOR

KAN YAĞLARI

 • TOTAL LİPİD
 • TOTAL KOLESTEROL
 • HDL KOLESTEROL
 • HDL KOLESTEROL/ KOLESTEROL
 • TRİGİLSERİD
 • LDL KOLESTEROL
 • VLDL KOLESTEROL

KARACİĞER FONKSİYON TESTLERİ

 • ALKALEN FOSFATAZ
 • AST ASPARTAT AMİNOTRANSFERAZ
 • ALT ALANİN AMİNOTRANSFERAZ
 • GAMA-GT GLUTAMİL TRANSFERAZ
 • TOTAL BİLİRUBİN

KANSER TARAMA TESTLERİ

 • AFP
 • KARSİNOEMBİRİYONİK ANTİJEN (CEA)
 • CA 15-3
 • CA 125
 • CA 19-9

KLİNİK YORUM

KARDİYOLOJİK TESTLER VE FİZİKİ ÖLÇÜMLER

 • LAKTAT DEHİRDROGENEZ (LDH)
 • CK(TOTAL KREATİNİN KİNAZ)
 • BEL CEVRESİ
 • HOMOSİSTEİN
 • VUCUT KİTLE İNDEKSİ BMİ
 • TANSİYON
 • EKG+YORUM

HEMATOLOJİK TESTLER

 • HEMOGRAM + PERİFERİK YAYMA
 • SEDİMANTASYON
 • CRP
 • RF( ROMATOID FAKTOR)
 • TAM İDRAR TAHLİLİ
 • GİZLİ KAN
 • HELİCOBACTER PYLORİ ANTİJEN HPS

TIROİD TESTLERİ

 • TSH

RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME TETKİKLERİ

 • TÜM BATIN USG
 • PA AKCİĞER GRAFİ
 • BMD (SPİNE AP+LATERAL+FEMUR)

Çoğunluğu doktor, hemşire, fizyoterapist, radyoloji teknikeri, fizik tedavi teknikeri, laboratuvar teknikeri olmak üzere yaklaşık 1000 çalışan personelimiz ile iş etiğinin bilincinde, donanımlı bir kadroya sahibiz

Medikal teknolojiler, insan hayatını kurtarmak ve iyileştirmek için kullanılan ürünler, hizmetler veya çözümlerdir. Tıp ve görüntüleme merkezlerimizde yer alan tüm medikal teknolojik cihazlarımız aşağıda yer almaktadır;

Burtom Sağlık Grubu’nda uygulanan ayrıcalıklı tedavi yöntemlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Laboratuvara Gitmeyin, Laboratuvar Ayağınıza Gelsin!

Mobil Laboratuvar: Burtom, Tıbbi Tahlil İhtiyaçlarınız İçin Bir Telefonla Evinize veya İşyerinizde Ücretsiz Mobil Laboratuvar Hizmeti Verir.

 • TEST NETİCELERİNİN VERİLME BİRİMLERİ (SI); Çalışma yapılan testler için raporlama yapılırken uluslararası birimler (SI, standart international) dikkate alınmaktadır. Bununla birlikte bazı test parametreleri için SI birimi yanında ikinci bir birim de verilmektedir. Herhangi bir birim değişikliği için laboratuvarmıza başvurabilirsiniz.
 • REFERANS ARALIKLARI; Çalıştığımız test parametrelerinin birçoğu için, laboratuvarmız tarafından toplumumuza yönelik belirlenen referans aralıkları kullanılmaktadır. Bunun yanında glukoz, total kolesterol vb. bazı testler için ise uluslararası kurumlar tarafından tavsiye edilen hedef değerler kullanılmaktadır.
 • ESKİ SONUÇLARIN VERİLMESİ; Yaptırmış olduğunuz testlerin sonuçları, son iki yıl içinde laboratuvarmızda yapılan test sonuçları ile beraber verilmektedir. Bu şekilde test sonuçlarının eski sonuçlarla beraber verilmesi testin tanısal değerini artırmaktadır.
 • GÜVENİRLİLİK; Laboratuvarımız CLSI programlarına üyedir ve metotlarının takipçisidir. Sonuçların tekrarlanabilirliği, biologie Prospective ve iç (internal) kalite kontrol örnekleriyle, uluslararası kalite kontrol programlarına katılım ile teyit edilmektedir. İnsan haklarına saygılı, bilgilendirmeyi esas alan, Tıbbi Laboratuvar Analizlerini en doğru, izlenebilir ve tekrarlanabilir modern yöntemlerle, her yerden ulaşılabilir ve satın alınabilir fiyatlarla, Uluslararası Kalite Standardına çalışmaktır. Tanı takip ve risk belirlemeye yönelik Tıbbi Laboratuvar Analizlerini referans materyallerle, iç ve dış Kalite Kontrollere dayanarak izlenebilir, tekrarlanabilir ve karşılaştırılabilir olarak üretmektir.
 • GİZLİLİK; Laboratuvarımızda çalışılan test sonuçlarının gizliliği tarafımızdan titizlikle sağlanmaktadır.
 • SONUÇLARINIZ; Raporlarınıza, Laboratuarımızda kayıt aşamasında vereceğiniz talimat doğrultusunda, otomatik fax veya mail olarak alabileceğiniz gibi İnternet adresimiz test sonuçlarım linkinden de kişisel bilgileriniz ile ulaşabilirsiniz.
 • EVDE NUMUNE ALMA; Numunelerinizi evde veya iş yerinizde aldırmak için 444 8 224 nolu çağrı merkezimizden randevu alabilirsiniz

   BURTOM SAĞLIK GRUBU

   Ticari Elektronik İleti Onay Metni

   advanced divider
   Tanıtım ve Pazarlama İçerikli Ticari Elektronik İleti Gönderimi İçin Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metninde yer alan bilgilendirme doğrultusunda; BURTOM SAĞLIK GRUBU, topluluk şirketleri ve iştirakleri tarafından pazarlama ve tanıtım amaçlarıyla tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesine onay veriyor musunuz?
    
   Dilediğiniz zaman tamamen veya kanal bazında, veri, ses, görüntü vesair her türlü ileti gönderimini reddetme hakkına sahipsiniz.
   Ticari elektronik ileti gönderimine onay verseniz dahi dilediğiniz zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin iletileri almayı reddedebilirsiniz. Ret bildiriminizi burtom.com web sitesi üzerinden kolay ve ücretsiz bir şekilde yapabilir veya İYS İleti Yönetim Sistemi üzerinden ticari ileti gönderilmesini reddedebilirsiniz.

   BURTOM SAĞLIK GRUBU

   KVKK Bilgi Talep Formu / Başvuru Formu

   advanced divider

    Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Ziyaretçi, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, kiracı, kiracı adayı gibi)

    Şirket tarafından başvurunuza verilecek yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz.

    BURTOM SAĞLIK GRUBU

    Tıp Merkezlerimizdeki doktorlarımızı görüntüleyip; takvimden istediğiniz tarih ve saati seçerek hızlı randevu alabilirsiniz.

    BURTOM SAĞLIK GRUBU

    Tıp Merkezlerimizdeki doktorlarımızı görüntüleyip; takvimden istediğiniz tarih ve saati seçerek hızlı randevu alabilirsiniz.